Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. siječnja 2009.

Temeljem članka 346. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07), Krapinsko-zagorska županija pokrenula je izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije (»Službeni vjesnik Krapinsko-zagorske županije«, broj 4/02). Razlog pokretanja izrade Izmjena i dopuna PPŽ-a je osiguranje nužnih preduvjeta za smještaj elektroničke komunikacijske infrastrukture, a prema «Uputi za postupanje» dostavljenoj od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Temeljem članka 78. Zakona, Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPŽ-a, utvrđen je na 78. sjednici Županijskog poglavarstva, 15. prosinca 2008. godine., a Županijska skupština na 23. sjednici, održanoj 18. prosinca 2008. godine, donosi Odluku o izradi Izmjena i dopuna PPŽ-a (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/08). Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPŽ-a, prema članku 78. Zakona te uputama Ministarstva, odredila je osnovne uvjete, smjernice i rokove, temeljem kojih je započela izrada Izmjena i dopuna PPŽ-a, sa ciljem dopune koji se odnosi isključivo na smjernice i uvjete za izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture, iz čega proizlazi da pokrenute izmjene i dopune imaju karakter „ciljanih izmjena i dopuna”, što određuje i metodološki pristup izradi Nacrta prijedloga Plana.
Nositelj izrade je Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina, telefon: 049 329 132, a izrađivač Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Krambergerova 1, Krapina, telefon: 049 382 144, 382 145.