Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. prosinca 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnicka cesta 80

KLASA: UP/I 351-03114-02/07

URBROJ: 517-06-2-2-1-14-38

Zagreb, 05. prosinca 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 163. stavak 5. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 80/13) i odredbi članka 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08), nakon provedene javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje Građevine za gospodarenje otpadom C.I.A.K. d.o.o. Zabok, Gubaševo 47c, daje

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

provedenoj u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje Građevine za gospodarenje otpadom C.I.A.K. d.o.o. Zabok

Javna rasprava za postojeće postrojenje Građevine za gospodarenje otpadom C.I.A.K. d.o.o. Zabok, temeljem odluke Ministarstva od 14. ožujka 2014. (KLASA: UP/I 351-03/14-02/07, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-8), provedena je u skladu s člankom 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša te odredbe članka 10. Uredbe ISJ od 11. travnja do 11. svibnja 2014. u Gradu Zaboku, Zabok, Zivtov trg 10. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je 09. travnja 2014. u “Večernjem listu” u regionalnom izdanju za područje SZ Hrvatske, i na oglasnim pločama Krapinsko-zagorske zupanije i Grada Zaboka. Javno izlaganje održano je 23. travnja 2014. s početkom u 14:00 sati u prostorijama Grada Zaboka, Zabok, Zivtov trg 10. 

Prema Izvjescu o održanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-01/14-01/47, URBROJ: 2140/01-08/1-14-9) od 16. svibnja 2014., dostavljenom Zapisniku s javne rasprave i javnog izlaganja, popisu nazočnih nije upisana niti jedna primjedbe niti jedan prijedlog, a u knjigu primjedbi nije upisana niti jedna primjedba. 

Izvan roka javne rasprave nije dostavljena niti jedna primjedba. 

Sastavni dio ovog izvještaja je sva dokumentacija s javne rasprave i javnog izlaganja dostavljena ovom ministarstvu: izvješće o javnoj raspravi, tekst obavijesti (,Večernji list”), zapisnik s javnog izlaganja s popisom prisutnih, Knjiga primjedbi i dokumentacija (Zahtjev i dva Sažetka zahtjeva). 

Ovo izvješće bez ostale dokumentacije s javne rasprave dostavlja se nadležnom tijelu županije radi informiranja javnosti a prije izdavanja Rješenja o okolišnoj dozvoli. 

Ministarstvo ce omogućiti zainteresiranoj javnosti, kao i strankama u postupku, poduzimanje lijekova protiv Rješenja.