Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. rujna 2020.

Izvješće o javnoj raspravi u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat “Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom)”.