Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. listopada 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
         ŽUPANIJA
OPĆINA DESINIĆ 
NAČELNIK

KLASA: 350-01/15-01/113
URBROJ: 2214/012-15-09
Desinić, 19. listopada 2015.

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13)  i Zaključka Općinskog načelnika Općine Desinić (KLASA: 350-01/15-01/113; URBROJ: 2214/02-15-08 od 19. listopada 2015.) nositelj izrade, Općina Desinić, Općinski načelnik, objavljuje

J A V N U    R A S P R A V U
o prijedlogu III. izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Općine Desinić

I. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić, utvrđenog Zaključkom Načelnika od 19. listopada 2015.
II. Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić provest će se u Desiniću organiziranjem javnog uvida. Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić trajat će 15 dana, od 26. listopada do 10. studenog 2015. Tijekom trajanja javne rasprave elaborat prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić bit će izložen u prostorijama Općine Desinić, vijećnici Općine Desinić, Trg Sv. Jurja 7, 49216 Desinić.
III. Javno izlaganje o prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić održat će se u ponedjeljak, 02. studenog 2015. u 17.00 sati u vijećnici Općine Desinić, Trg Sv. Jurja 7, 49216 Desinić. Javno izlaganje organizira i provodi nositelj izrade Općine Desinić – Načelnik općine, s odgovornim voditeljem, tvrtkom „Urbing“ d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 20, Zagreb – izrađivačem III. ciljanih izmjena i dopuna Plana.
IV. Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građani i udruge i vlasnici nekretnina mogu dati očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić pisanim putem na adresu Općine Desinić, Trg Sv. Jurja 7, 49216 Desinić za vrijeme trajanja javnog uvida od 26. listopada do 10. studenog 2015., upisati ih u knjigu primjedbi u vrijeme trajanja javnog uvida, ili ih dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
V. Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen ovim Zaključkom obrađuje odgovorni voditelj i sastavlja Izvješće o javnoj raspravi.

Načelnik
Zvonko Škreblin

Link na kojem možete pregledati prijedlog III. izmjena i dopuna PPUOD: http://www.desinic.hr/prostorni_plan.php