Zagorje
Bajka na dlanu

Javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš – Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju «Sv.Križ Rudomar», Općina Tuhelj

Datum objave: 24. siječnja 2007.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temeljem članka 19. i 20. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (“Narodne novine” broj 59/00 i 136/04)i članka 68. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01), objavljuje se  
 
 JAVNI   UVID
u Studiju utjecaja na okoliš-Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na
eksploatacijskom polju «Sv.Križ Rudomar», Općina Tuhelj
 
I Odluka Komisije
 
Odluka Komisije za ocjenu utjecaja na okoliš Eksploatacija tehničkograđevnog kamena na eksploatacijskom poljuSv.Križ Rudomar», Općina Tuhelj od11. siječnja 2007. godine sadrži:
 
Komisija ocijenjuje da Studija utjecaja na okoliš za zahvat – Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Sv.Križ Rudomar», Općina Tuhelj sadrži sve elemente bitne za donošenje ocjene o prihvatljivosti zahvata i upućuje ju na javni uvid.
Studija će biti stavljena na javni uvid u trajanju od 14 dana u prostorijama općinskog poglavarstva Općine Tuhelj.
Na mjestu navedenom u točki 2. će na javni uvid u trajanju navedenom u točki 2. biti stavljena cjelovita Studija o utjecaju na okoliš i dva Sažetka Studije.
Provedbu javnog uvida i javne rasprave koordinirat će Zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije.
Javni uvid mora započeti najkasnije 15 dana nakon što tijelo iz točke 4. zaprimi ovu Odluku i dokumentaciju navedenu u točki 3.
Obavijest o javnom uvidu, čiji je sadržaj propisan člankom 20. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš, obvezno je objaviti u «Večernjem listu», te na oglasnoj ploči Općinskog poglavarstva Općine Tuhelj, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.
Tijelo iz točke 5. dostavit će Komisiji mišljenja, prijedloge i primjedbe s javnog uvida najkasnije 8 dana od isteka roka za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi.
 
II Mjesto i vrijeme javnog uvida
 
Javni uvid se određuje u vremenu od 6. veljače do 20. veljače 2007. godine.
Uvid u dokumentaciju može se izvršiti u zgradi Općine Tuhelj, Tuhelj 36 radnim danom od 8 – 14 sati.
Javna rasprava održat će se 19. veljače 2007. godine u 1400 sati u zgradi Općine Tuhelj, sala za sastanke, Tuhelj 36.
 
III Rok i adresa za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi
 
Do zaključivanja javnog uvida mišljenja, primjedbe i prijedlozi na predmetnu dokumentaciju mogu se upisivati u knjigu dojmova u mjestu uvida iz točke II. te dostaviti i u pismenom obliku Zavodu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1 najkasnije u roku 3 dana po isteku roka za javni uvid.
 
IV Obavijest o objavi
 
Ova obavijest objavljuje se u “Večernjem listu”, te na oglasnoj ploči Općine Tuhelj. 
 
 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE I
ZAŠTITU OKOLIŠA
 
KLASA: 351-01/07-01/07
URBROJ: 2140/1-08-07-2
Krapina, 24. siječnja 2007.