Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. travnja 2007.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temeljem članka 19. i 20. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (“Narodne novine” broj 59/00 i 136/04)i članka 68. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01), objavljuje se   
 

J A V N I   U V I D

u Studiju utjecaja na okoliš-spojna cesta Zabok(D24)-Krapina (D1)

 
I Odluka Komisije
Odluka Komisije za ocjenu studija o utjecaju na okoliš magistralnih cesta i autocesta s pratećim objektima u Republici Hrvatskoj od 22. ožujka 2007. godine sadrži:
1.       Stalna komisija ocjenjuje da Studija o utjecaju na okoliš za zahvat-spojna cesta Zabok (D24)-Krapina (D1), sadrži sve elemente bitne za donošenje ocjene o prihvatljivosti zahvata i upućuje ju na javni uvid.
2.       Studija će biti stavljena na javni uvid u trajanju od 14 dana u gradovima Zaboku i Krapini i općini Sveti Križ Začretje.
3.       Na mjestima navedenim u točki 2. će na javni uvid u trajanju navedenom u točki 2. biti stavljena cjelovita Studija o utjecaju na okoliš i tri Sažetka Studije.
4.       Tijekom javnog uvida potrebno je organizirati i provesti javnu raspravu u gradu Krapini.
5.       Provedbu javnog uvida i javne rasprave koordinirat će upravno tijelo nadležno za poslove zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije.
6.       Javni uvid mora započeti najkasnije 15 dana nakon što upravno tijelo iz točke 5. zaprimi ovu Odluku i dokumentaciju navedenu u točki 3.
7.       Obavijest o javnom uvidu, čiji je sadržaj propisan člankom 20. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš, obvezno je objaviti u «Večenjem listu», te na oglasnim pločana Krapinsko-zagorske županije, gradova Zaboka i Krapina i općine Sveti Križ Začretje, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.
8.       Upravno tijelo iz točke 5. dostavit će Stalnoj komisiji mišljenja, prijedloge i primjedbe s javnog uvida najkasnije 8 dana od isteka toka za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi.
 
II Mjesto i vrijeme javnog uvida
 
Javni uvid se određuje u vremenu od 25. travnja do 9. svibnja 2007. godine.
Uvid u cjelokupnu dokumentaciju može se izvršiti u prostorijama Grada Zaboka (predvorje zgrade, Kumrovečka 6 u Zaboku), Grada Krapine (Magistratska 20, Krapina) i Općine Sveti Križ Začretje (Trg hrvatske kraljice Jelene 1, Sveti Križ Začretje) radnim danom od 8 – 14 sati.
Javna rasprava održat će se 8. svibnja 2007. godine u 1400 sati u zgradi Pučkog otvorenog učilišta Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13, Krapina.
 
III Rok i adresa za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi
 
Do zaključivanja javnog uvida mišljenja, primjedbe i prijedlozi na predmetnu dokumentaciju mogu se upisivati u knjigu dojmova u mjestu uvida iz točke II. te dostaviti i u pismenom obliku Zavodu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1 najkasnije u roku 3 dana po isteku roka za javni uvid.
IV Obavijest o objavi
 
Ova obavijest objavljuje se u “Večernjem listu”, te na oglasnim pločama Krapinsko-zagorske županije, Grada Zaboka i Krapine i Općine Sveti Križ Začretje.
 
 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE I
ZAŠTITU OKOLIŠA
 
KLASA: 351-01/07-01/25
URBROJ: 2140/1-08-07-3
Krapina, 12. travnja 2007.