Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. ožujka 2023.

Članice i članovi Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije su na svojoj konstituirajućoj sjednici za predsjednicu izabrali Ljubicu Jurina te Dubravka Sopeka za njezinog zamjenika. Povjerenstvo je također usvojilo Poslovnik u radu te se, u sklopu dogovora o radu, još jednom upoznalo sa svojim zadaćama te razmatralo izvješće za 2022. godinu, očitovanja zdravstvenih ustanova na pritužbe pacijenata, kao i pritužbe i pohvale pacijenata zaprimljene putem elektroničke pošte i putem „sandučića za pritužbe pacijenata“ u zdravstvenim ustanovama.

Članice i članove Povjerenstva je, nakon provedenog  Javnog poziva za isticanja kandidatura, imenovala Županijska skupština na svojoj 11. sjednici održanoj 3. ožujka 2023. godine. Uz izabranu predsjednicu i njezinog zamjenika, članice Povjerenstva su i Marija Mirt, Anica Kovačić i Jasna Šalamon.

Konstituirajućoj sjednici prisustvovale su i zamjenica župana Jasna Petek i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Martina Gregurović Šanjug, koja je do izbora predsjednice i vodila sjednicu.

 

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata obavlja sljedeće poslove:

– prati primjenu propisa na području Županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata

– prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije

– predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Županije, bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata

– podnosi Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu

– obavještava javnost o povredama prava pacijenata

– obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata

 

 


Fotogalerija