Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. studenoga 2018.

Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. studenoga s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. Generalna skupština UN-a je 20. studenoga 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta”. Od 20. studenoga 1989. godine u cijelome se svijetu obilježava Međunarodni dan djeteta, koji je potaknula Organizacija Ujedinjenih naroda i njezine specijalizirane ustanove. Obilježavanjem ovog dana se želi senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Na području Krapinsko-zagorske županije provode se brojne aktivnosti za djecu i mlade kako bi ih se osnažilo u razvoju i ujedno dala podrška obiteljima kroz razvijenu mrežu usluga za djecu- promicanje dojenja, rana intervencija, logopedske usluge, podrška darovitoj djeci i djeci s teškoćama u razvoju, osiguravanje kvalitetnog i dostupnog odgoja i obrazovanja i zdravstvene zaštite djece. U skladu sa svojim financijskim mogućnostima Krapinsko-zagorska županija nastoji podržati sve aktivnosti koje imaju u cilju razviti mrežu usluga namijenjenih djeci jer dobro organizirane i kvalitetne usluge za djecu investicija su u obitelj, a iznad svega to je investicija u razvoj djeteta i u njegovu budućnost. Da bi potpora bila kontinuirano unapređivana neophodno je osigurati dostupnost, korištenje i kvalitetu usluga. Ovakva vrsta podrške zapravo je resurs za roditeljstvo koje poštuje prava djeteta, a njezino je osiguravanje dio društvene, pa tako i Županijske odgovornosti za dobrobit djece.

 

Važan je podatak da Krapinsko-zagorska županija izdvaja ukupno 43% izvornih prihoda za obrazovanje. Isto tako od 120.000.000 kn kapitalnih investicija planiranih u 2018. godini čak 70.000.000 kn je u području obrazovanja (58%), a odnose se na energetsku obnovu 4 osnovne škole, izgradnju 3 sportske dvorane i 1 područne škole. Također, prijevoz je za sve srednjoškolce u Krapinsko-zagorskoj županiji besplatan,  za što se izdvaja godišnje oko 3 mil. kuna.

 

Trud i kontinuirani rad za dječju dobrobit prepoznat je na nacionalnoj razini te je Krapinsko – zagorska županija prva u Hrvatskoj stekla prestižnu titulu „Krapinsko-zagorska županija – prijatelj djece.“ U sklopu istoimenog projekta dodatno će se omogućiti aktivna participacija djece i mladih na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i sustavna edukacija dužnosnika i djelatnika čije nadležnosti zadiru u zaštitu i promicanje prava djece.