Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. listopada 2022.

Planirani zahvat – izgradnja parka Otok ljubavi na k.č. broj 2811/1 k.o. Novi Dvori Klanječki, nositelja zahvata Općine Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, prihvatljiv je za ekološku mrežu.