Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. travnja 2023.

Planirani zahvat Kalibriranje dijela 10(20) kV voda J2 Laz Radoboj od RKR024 do stupa br.32 i izgradnja zamjenske TS 20/0, 4Kv TJR 0666 Lazi Krapinski 1 na k.čr.br. 13422/2, k.o. Krapina  prihvatljiv je za ekološku mrežu.