Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. veljače 2021.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/20-01/22
URBROJ: 2140/01-08-21-5
Krapina, 03. veljače 2021.

 

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb, Lazinska 41, Zagreb, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje šumske vlake “Južna Ivančica”, donosi

 

R J E Š E N J E

  1. Planirani zahvat – izgradnja šumske vlake “Južna Ivančica” na k.č.br. 2661/34, 2661/36 sve k.o. Oštrc i k.č.br. 2309/23 k.o. Zajezda nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb, Lazinska 41, Zagreb, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
  2. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.
  3. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zaprimio je 16.11.2020. godine zahtjev nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb, Lazinska 41, Zagreb za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje šumske vlake “Južna Ivančica” na k.č.br. 2661/34, 2661/36 sve k.o. Oštrc i k.č.br. 2309/23 k.o. Zajezda. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata i planiranom zahvatu.

Upravni odjel je temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zatražio prethodno mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (KLASA: UP/I-351-01/20-01/22, URBROJ: 2140/01-08-20-2 od 19.11.2020.).

Tijekom postupka traženo mišljenje Ministarstva (KLASA: 612-07/20-38/1290, URBROJ: 517-21-3 od 29.01.2021.) je dostavljeno, a u njemu se navodi da se Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i prethodno mišljenje Ministarstva te utvrdio sljedeće.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je predviđena izgradnja šumskih vlaka na k.č.br. 2661/34, 2661/36 sve k.o. Oštrc i k.č.br. 2309/23 k.o. Zajezda. Ukupna dužina vlake bit će 1100 m, a širina 3 m. Područje zahvata obuhvaća fitocenozu brdske šume bukve. Planirana dužina izvođenja radova gradnje iznosi oko 30 dana uz povoljne vremenske uvjete. Radovi će se izvoditi na način da se očuvaju povremena i stalna vodena staništa, a rubna stabla zaštiti će se od mogućih oštećenja. Također, očuvat će se grmoliki šumski rubovi kao i stabla sa dupljama u okolnoj šumi, a kretanje mehanizacije neće se izvoditi izvan pristupnih putova. Posječena stabla će se nakon sječe ostaviti 24 sata na mjestu prije uklanjanja, a neće se sjeći stabla s dupljama za koje je utvrđeno da se u njima nalaze kolonije vrsta širokouhi mrčnjak i velikouhi šišmiš. Radovi uklanjanja vegetacije provodit će se u razdoblju od 15. travnja do 1. lipnja te od 15. rujna do 1. studenog.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000371 Vršni dio Ivančice.

Prema bazi podataka Ministarstva, na lokaciji zahvata rasprostranjen je ciljni stanišni tip 91KO Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) POVS HR2000371 Vršni dio Ivančice. Lokacija zahvata predstavlja i pogodno stanište za ciljne vrste navedenog područja ekološke mreže koje su svojim ekološkim zahtjevima vezane uz šume (osobito bukove šume). S obzirom na to da izgradnja vlaka zbog svojih značajki predstavlja samo privremeni gubitak ciljnog stanišnog tipa 91KO (0,24 ha) te staništa pogodnih za ciljne vrste (0,3 ha) te uzimajući u obzir ukupnu zastupljenost odgovarajućih prirodnih staništa pogodnih za ciljne vrste unutar navedenog područja ekološke mreže (oko 6000 ha) i ciljnog stanišnog tipa 91KO (2158 ha), smatra se da provedba zahvata neće utjecati na postizanje, odnosno održavanje ciljeva očuvanja HR2000371 Vršni dio Ivančice.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Člankom 29. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode propisano je da ovaj Upravni odjel provodi Prethodnu ocjenu za zahvate za koje provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštita okoliša i za zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Prema članku 30. stavku 4. Zakona o zaštiti prirode ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu i inspekciji zaštite prirode, a prema članku 44. stavku 3. istoga Zakona ovo Rješenje se objavljuje na internetskih stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema čl. 9. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/2016).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, uz upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih prostojbi.

PROČELNIK

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ