Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. siječnja 2022.

Planirani zahvat prenamjene k.č. 1580/4 k.o. Radoboj iz livade u voćnjak, prihvatljiv je za ekološku mrežu.