Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. lipnja 2023.

Planirani zahvat „Prenamjena poljoprivrednog zemljišta“ na k.č.br. 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1033, 1034, 1070, 1071, 1072, 1073 i 1075, k.o. Donja Stubica prihvatljiv je za ekološku mrežu.