Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. veljače 2020.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/20-01/02
URBROJ: 2140/01-08-20-4
Krapina, 10. veljače 2020.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, Radoboj, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje staništa za vidre i zeleni most za vidre u projektu “Veze prirode” na području Općine Hum na Sutli  i Općine Kumrovec, nakon provedenog postupka, donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat – izgradnja staništa za vidre i zeleni most za vidre u projektu “Veze prirode” na dio k.č.br. 1780 i 1757 k.o. Prišlin te dio k.č. 1722 i 1519 k.o. Razvor, na području Općine Hum na Sutli  i Općine Kumrovec, nositelja zahvata Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, Radoboj prihvatljiv je za ekološku mrežu.

II. Zahvatom predviđena sadnja pionirskih vrsta drveća mora uključiti zavičajne vrste područja zahvata.

III. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

IV. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zaprimio je 21.01.2019. godine zahtjev (KLASA: 351-01/20-01/15, URBROJ: 2140-18-20-1 od 21.01.2020) nositelja zahvata Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje staništa za vidre i zeleni most za vidre u projektu “Veze prirode” na dio k.č.br. 1780 i 1757 k.o. Prišlin te dio k.č. 1722 i 1519 k.o. Razvor, na području Općine Hum na Sutli  i Općine Kumrovec.

U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata i planiranom zahvatu.

Upravni odjel je 20. studenog 2019. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, od Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zatražio mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (KLASA: UP/I-351-01/20-01/02, URBROJ: 2140/01-08-20-2).

U provedbi postupka Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju (Stručna studija/Idejno rješenje RN-48/2019-AE, prosinac 2019. godine, izrađeno po FIDON d.o.o. za projektiranje i savjetovanje iz Zagreba), podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva o prihvatljivosti zahvata od 05. veljače 2020. (KLASA: 612-07/20-38/68, URBROJ: 517-20-2) te utvrdio sljedeće:

Zahvatom je predviđeno uređenje staništa za vidre na dvije lokacije na pritocima rijeke Sutle i uređenje prijelaza za vidre ispod mosta na DC205, u sklopu projekta „Veze prirode“. Lokacija 1 (Uređenje staništa za vidre: kanal u Prišlinu), nalazi se u Općini Hum na Sutli, naselju Prišlin, na k.č.br. 1780 i 1757 k.o. Prišlin, na području bezimene lijeve pritoke rijeke Sutle oko 400 m sjeverno od pregrade Prišlin. Uređenje slijepog kanala predviđeno je na desnoj obali oko 55 m uzvodno od ušća u Sutlu u dužini 27 m. Izgradnja uključuje iskop, odnosno produbljivanje postojećeg terena. Slijepi kanal otvara se iskopom desne obale postojeće pritoke Sutle na dionici od 1,5 m na način se zadržava postojeća nivelata dna potoka, a nakon 8 m uzvodno dno kanala se produbljuje za 0,5 m. Širina dna slijepog kanala u produbljenom dijelu iznosi 2 m, dok u zoni spoja s pritokom iznosi do 4,5 m. Za zaštitu obalnog pokosa na desnoj obali postavit će se pleter vrbe u dužini 12 m. Predviđena je izrada pojačanog pletera od vrbe visine 1 m od vrbovog šiblja i kolca. Obalni pokos dodatno se štiti sadnjom grmlja vrbe. Na vrhu obalnog pokosa predviđena je sadnja pionirskih vrsta drveća. Obalni pokos i druge tangirane površine štite se zatravljivanjem. Zahvat nema utjecaja na profil lijeve pritoke rijeke Sutle. Lokacija 2 (Uređenje staništa za vidre: potok Škrnik u Kumrovcu), u Općini Kumrovec, naselju Kumrovec, na k.č.br. 1722 i 1519 k.o. Razvor, na potoku Škrnik južno od naselja Kumrovec, 90 m uzvodno od ušća potoka u Sutlu. Oko 60 m uzvodno od ušća u Sutlu nalazi se pregrada visine 1,20 m. Uređenje novog kanala je oko 30 m uzvodno od pregrade. Predviđeno je otvaranje kanala u dužini od 43,5 m. Kanal se otvara iskopom lijeve obale potoka Škrnik na dionici od 4 m na južnom kraju planiranog kanala. Zadržat će se postojeća nivelata dna potoka. Uzvodno širina kanala iznosi 2 m. Razina dna novog kanala raste ukupno za 10 cm od najnizvodnijeg do najuzvodnijeg dijela. Završetak kanala ponovno se spaja na potoku Škrnik otvaranjem lijeve obale na dionici od 6,5 m. Za zaštitu pokosa po cijeloj dužini kanala postavit će se pleter od vrbe, 54 m na lijevoj i 42 m na desnoj strani kanala. Pojačani pleter od vrbe visine 1 m izrađuje se od vrbinog šiblja i kolca. Obalni pokos i druge tangirane površine štite se zatravljivanjem. Projektno rješenje nema utjecaja na profil potoka Škrnik. Lokacija 3 (Uređenje zelenog mosta za vidre) nalazi se na DC205 u Kumrovcu u sklopu postojećeg mosta iznad potoka Škrnik. Ispod mosta prisutna je manja količina nanosa u koritu vodotoka. Uređenje prijelaza za vidre predviđeno je na desnoj strani mosta postavljanjem drvene police dužine 11 m i širine 25 cm. Uređenje prolaza predviđeno je uz lijevi upornjak. Prije početka postavljanja drvene police predviđeno je čišćenje nanosa mulja u koritu potoka ispod mosta, do postojeće regulacije vodotoka. Volumen iskopa iznosi oko 15 m³. Obalni pokos dodatno se štiti sadnjom grmlja vrbe. Na vrhu obalnog pokosa predviđena je sadnja pionirskih vrsta drveća. Obalni pokos i druge tangirane površine štite se zatravljivanjem.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19) planirani zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliže područja ekološke mreže je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS): HR20001070 Sutla.

U dostavljenom mišljenju Ministarstva se navodi da s obzirom na značajke zahvata, uz izmjenu idejnog rješenja zahvata na način da predviđena sadnja pionirskih vrsta drveća uključuje zavičajne vrste područja zahvata te uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Obzirom na navedeno, ovaj Upravni odjel je utvrdio da se za planirani zahvat Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Stoga je riješeno kao u izreci, a za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i inspekciji zaštite prirode, a prema članku 44. stavku 3. istoga Zakona ovo Rješenje se objavljuje na internetskih stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema čl. 9. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/2016).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, uz upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih prostojbi.

PROČELNIK
mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ