Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. veljače 2017.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, Radoboj, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja staze kroz krošnje te interpretacijskih tabli i uređenje „zelene učionice“ u značajnom krajobrazu Zelenjak- Risvička i Cesarska gora“ izdaje Rješenje da je namjeravani zahvat „„Izgradnja staze kroz krošnje te interpretacijskih tabli i uređenje „zelene učionice“ u značajnom krajobrazu Zelenjak- Risvička i Cesarska gora““ u Krapinsko-zagorskoj županiji, Općina Kumrovec, naselje Ravno Brezje, prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.