Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. listopada 2017.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 5. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), a povodom zahtjeva nositelja zahvata HRVATSKE VODE vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krapina-Sulta“, Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Radovi preventivne obrane od poplave na uređenju potoka Žutnica u Žutnici“, nakon provedenog postupka izdaje Rješenje da se za namjeravani zahvat „Radovi preventivne obrane od poplave na uređenju potoka Žutnica u Žutnici“ u Krapinsko-zagorskoj županiji, Grad Krapina, ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te ja isti obavezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.