Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. listopada 2017.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/17-01/11

URBROJ: 2140/01-08/1-17-5

Krapina, 11. listopada 2017.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Radoboj, Radoboj 8, Radoboj za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu u gospodarskoj jedinici Radoboj-Šemnica“, nakon provedenog postupka, donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat „Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu u gospodarskoj jedinici Radoboj-Šemnica“ nositelja zahvata Općine Radoboj, Radoboj prihvatljiv je za ekološku mrežu.

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljem tekstu: Upravni odjel) zaprimio je 11.09.2017. godine zahtjev (KLASA: 402-04/17-01/004; URBROJ: 2140/04-17-2) nositelja zahvata Općine Radoboj, Radoboj 8, Radoboj, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu u gospodarskoj jedinici Radoboj-Šemnica“ u:

a) Katastarska općina Radoboj: Postojeći traktorski put: k.č.br. 3561, 3598, 1751/1, 1742/3, 1741/3, 1741/4, 1739/1, 1794/2 i 1731 te susjedne katastarske čestice koje graniče s postojećim traktorskim putem: k.č.br. 1540/1, 1543/1, 1582/1, 1540/3, 1543/2, 1543/3, 1543/4, 1544/3, 1543/5, 1544/1, 1544/2, 1544/4, 1545/1, 1545/2, 1545/3, 1545/4, 1580/1, 1580/3, 1580/4, 1730/16, 1730/17, 1730/18, 1730/2, 1730/3, 1730/4, 1730/5, 1730/6, 1730/7, 1730/8, 1732/1, 1732/2, 1733/3, 1738/1, 1738/2, 1740/2, 1740/21, 1740/3, 1740/5, 1741/1, 1741/2, 1741/5, 1742/1, 1751/10, 1751/11, 1751/12, 1751/14, 1751/16, 1751/17, 1751/18, 1751/19, 1751/2, 1751/8 i 1751/9.

b) Katastarska općina Jesenje: Postojeći traktorski put: k.č.br. 1504/16 i 4530/2.

c) Katasrtarska općina Krapina: Susjedna katastarska čestica koja graniči s postojećim traktorskim putem: k.č.br. 14488/9.

U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata i idejno rješenje zahvata.

Upravni odjel je 12. rujna 2017. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode zatražio (KLASA: UP/I-351-01/17-01/11, URBROJ: 2140/01-08/1-17-2) prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija). Dana 5. listopada 2017. godine Agencija je od izrađivača Idejnog rješenja zatražila je putem elektroničke pošte nadopunu dokumentacije. Nadopunjeno Idejno rješenje Agencija je zaprimila 09. listopada 2017. Upravni odjel je zaprimio mišljenje Agencije (KLASA: 612-07/17-38/907, URBROJ: 427-07-3-17-4 od 09. listopada 2017. godine) u kojem se navodi da s obzirom na značajke i obuhvat zahvata Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljane vrste i stanišne tipove) i mišljenje Agencije te utvrdio sljedeće.

Zahvatom je planirana rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu u gospodarskoj jedinici „Radoboj-Šemnica“ u katastarskim općinama Radoboj, Jesenje i Krapina ukupne duljine 1,8 kilometara. Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu podrazumijeva, u manjoj mjeri proširenje postojećeg traktorskog puta, smanjenje postojećih nagiba, izradu sustava površinske odvodnje, stabilizaciju matičnog tla te izradu donjeg i gornjeg ustroja šumske ceste. Trasa planirane šumske ceste započinje na postojećoj lokalnoj cesti, u naselju Strahinje Radobojsko, a cijela trasa planirane šumske ceste se nalazi na već postojećem traktorskom putu. Gornji ustroj šumske ceste je predviđen od drobljenog kamenog materijala debljine 25 (20+5) cm. Trasa postojećeg puta je u cijeloj svojoj dužini širine od 3 do 3,5 metara, a radovima rekonstrukcije postojeća trasa će se proširiti na širinu od 4 metara isključivo zbog izgradnje odvodnih jaraka. Zbog izgradnje sustava odvodnje (odvodnih jaraka) s postojeće trase će se uklanjati pojedinačna stabla i grmlje (ne više od cca 60 komada stabla). Prilikom izgradnje sustava odvodnje (odvodnih jaraka) na mjestima gdje površinski i bujični tokovi presijecaju trasu šumske ceste izgraditi će se cijevni propusti na način da se osigura prirodni tok vode. Nadalje, prilikom radova rekonstrukcije građevinski strojevi će se smjeti kretati isključivo po trasi postojećeg traktorskog puta kako bi se osigurala zaštita vodotoka i okolnih šumskih sastojina. Okretišta za mehanizaciju će se planirati na prirodnim proširenjima na kojima nema nema povremenih niti bujičnih tokova. Na isti način će se planirati i označiti privremena odlagališta građevinskog materijala. Za privremeno odlaganje građevinskog materijala će se koristit postojeća proširenja (ne sanirane pozajmice kamena) koja se nalaze na početku trase postojećeg traktorskog puta. Nakon radova rekonstrukcije privremena odlagališta građevinskog materijala će se sanirati.

Za predmetni zahvat, ali za dužu trasu ceste i sa završnim asfaltnim slojem, vodio se postupak Glavne ocjene, te je uz propisane mjere ublažavanja za područje ekološke mreže izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata (KLASA: UP/I-351-01/14-01/44, URBROJ: 2140/1-08/1-15-18, od 09. studenog 2015.). Idejnim rješenjem predviđena je ugradnja mjera ublažavanja propisanih navedenim Rješenjem u predmetni projekt.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“ broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže, unutar Područja važnog za vrste i stanišne tipove (POVS): HR2001115 Strahinjčica. S obzirom na obilježja i namjenu zahvata, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom iznijetog u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Člankom 29. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravni odjel provodi Prethodnu ocjenu za zahvate za koje upravno tijelo provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita okoliša, za zahvate na zaštićenom području u kategoriji regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume, spomenika prirode i spomenika parkovne arhitekture i za zahvate na području koje nije ujedno i zaštićeno područje osim za zahvate iz stavka 1. podstavka 1. istog članka Zakona.

Prema članku 30. stavku 4. Zakona o zaštiti prirode ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga je riješeno kao u izreci.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i inspekciji zaštite prirode, a prema članku 44. stavku 3. istoga Zakona ovo Rješenje se objavljuje na internetskih stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 8. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje ovom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom.

P R O Č E L N I K

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ