Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. studenoga 2018.

Planirani zahvat “Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Donja Stubica” nositelja zahvata Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica, prihvatljiv je za ekološku mrežu.