Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. studenoga 2013.

R E P U B L I K A H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/13-01/25

URBROJ: 2140/1-07/1-13-4

Krapina, 14. studenog 2013.

Krapinsko–zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (″Narodne novine″, broj 80/2013), a povodom zahtjeva javnog komunalnog poduzeća „Niskogradnja“ d.o.o., Stjepana Radića 17, Pregrada od 3. listopada 2013. godine, za provedbom Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdaje

RJEŠENJE

I. Planirani zahvat izgradnje vodospremnika „Vinagora“ V=200 m³ nema značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.

II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obrazloženje

Javno komunalno poduzeće „Niskogradnja“ d.o.o. iz Pregrade, Stjepana Radića 17, podnijelo je 3. listopada 2013. godine Krapinsko–zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje vodospremnika „Vinagora“ V=200 m³ investitora „Niskogradnja“ d.o.o., Stjepana Radića 17, Pregrada.

Uvidom u Idejni građevinski projekt, broj projekta: 5600-005-13, koji je izradio Institut IGH d.d. ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU, Odjel Zavoda za hidrotehniku i ekologiju u Osijeku, te temeljem stručnog mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode zaprimljenog 14. studenog 2013. godine (Klasa: 612-07/13-29/212; Ur.broj: 366-07-7-13-2), ovo Upravno tijelo utvrdilo je da se predmetnim zahvatom planira izgradnja vodospremnika VS „Vinagora“ V=200 m³ s hidrostanicom, potpornim zidom, ogradom s kapijom i radno servisnim pojasom spojnih cjevovoda 55,0 m x 4,7 m utvrđenog tucaničkim zastorom.

Planirani spojni cjevovodi uključuju izgradnju magistralnog tlačnog cjevovoda MC 1-1; PE DN 160 NP 10 (du=141,0 mm) od spoja na postojeći dovodni cjevovod MC 2 do vodospreme VS „Vinagora“ (L=62,0 m), magistralni tlačni cjevovod MC 4-1 PE DN 110 NP 10 (du=96,8 mm) od spoja na prethodno projektirani magistralni cjevovod MC 4-2 do hidrostanice u VS „Vinagora“ (L=301,0 m), ispusno-preljevni odvodni cjevovod PE DN 160 NP 10 (du=141,0 mm) od VS „Vinagora“ do recipijenta odnosno otvorenog cestovnog kanala za prihvat preljevnih i oborinskih voda (L=61,0 m) i dovodni tlačni cjevovod TC 1-2; ductil DN 80 NP 25 bara od spoja na prethodno projektirani tlačni cjevovod TC 1-1 do VS „Vinagora“.

Sukladno staroj Uredbi o proglašenju ekološke mreže iz 2007. godine (″Narodne novine″, broj 109/2007), koja je bila na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva, planirani zahvat nalazio se unutar područja ekološke mreže, međunarodno važnog područja za ptice „HR1000007 Hrvatsko zagorje“ s ciljevima očuvanja zlatovrana (Coracias garrulus) i rusi svračak (Lanius collurio). Prema novoj Uredbi o ekološkoj mreži (″Narodne novine″, broj 124/2013), koja je stupila na snagu 17. listopada 2013. godine, planirani zahvat nalazi se izvan obuhvata ekološke mreže.

Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata, s obzirom da je zahvat lokalnog karaktera te da će se cjevovodi polagati u najvećoj mjeri uz cestovne površine i činjenicu da se predmetni zahvat nalazi izvan obuhvata ekološke mreže prema novoj Uredbi o ekološkoj mreži (″Narodne novine″, broj 124/2013). Sukladno navedenom, odlučeno je kao točki I. izreke ovog rješenja.

Točka II. ovog rješenja o obavezi objave ovog rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode(″Narodne novine″, broj 80/2013) i članka 7. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša(″Narodne novine″, broj 64/2008).

Upravna pristojba na ovo Rješenje plaćena je u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 1 i 2 Zakona o upravnim pristojbama te poništena („Narodne novine” broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 129/06, 25/08, 60/08, 20/10, 126/11, 112/2012 i 19/2013).

                                                                                                                                   PROČELNIK

mr. sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ.