Zagorje
Bajka na dlanu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za elektroničke medije

Datum objave: 22. ožujka 2023.

KLASA: 008-02/23-01/07

URBROJ: 2140-02-23-9

Krapina, 15.03.2023.         

 

 

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21 i 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),  članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) ) i Prijedloga Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini župan Krapinsko-zagorske županije donosi

 

 

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

 

 

 

  1. I.                    

Dodjeljuju se financijska sredstva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini kako slijedi:

 

Portali

 

Zagorje Digital d.o.o., produkcija lokalnih vijesti na portalu od interesa za građane KZŽ u iznosu od 5.000,00 eura

Zagorje International d.o.o., programski sadržaj – praćenje rada od interesa za građane Krapinsko-zagorsku županiju – iznos od 5.000,00 eura

LALS MEDIA d.o.o., programski sadržaj: ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događanja s područja Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 5.000,00 eura

VOX media d.o.o, programski sadržaj/izrada i objave autorskih novinarskih tekstova s područja ostvarivanja prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događanja od interesa za  KZŽ- iznos od 3.520,00 eura

Primera Meridies d.o.o. za savjetovanje programski sadržaj: ostvarivanje prava građana Krapinsko – zagorske županije na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja županije u iznosu od 3.400,00 eura

Metropolitan Hrvatska d.o.o. za informiranje – informiranje žitelja Krapinsko – zagorske županije o projektima i programima koje provodi i/ili je uključena Krapinsko – zagorska županija u iznosu od 3.000,00 eura

Njuškalica j.d.o.o. – promocija javnosti rada KZŽ, njezinih upravnih tijela i institucija 2.000,00 eura


Radio

 

Radio Kaj d.o.o., Programski sadržaj: Po kajkavskom kraju, posebna emisija za Krapinsko-zagorsku županiju, nedjeljom od 9-11 sati te objave snimke na portalu kaj.hr- iznos od 6.500,00 eura

Radio Stubica d.o.o., Programski sadržaj-Županijske novosti: svakodnevno informiranje građana o aktualnosti  s područja KZŽ – iznos od 5.500,00 eura

Radio Zlatar d.o.o., Programski sadržaj: Aktualnosti iz Krapinsko-zagorske županije, gostovanja u emisijama – iznos od 4.200,00 eura

Radio Hrvatsko Zagorje Krapina d.o.o. – Programski sadržaj:  „Po lepom našem Zagorju“ – 2.820,00 eura

Zagorski radio d.o.o., Aktualnosti iz Krapinsko-zagorske županije, razna gostovanja, informiranja građana o aktivnostima i djelovanju lokalne samouprave o životu i radu ljudi u KZŽ – iznos od 1.200,00 eura

Radio Marija Bistrica d.o.o., Programski sadržaj: Županijski aktualac je emisija kojom se dosadašnja suradnja i praćenje vijesti i aktualnosti na području KZŽ žele podignuti na još višu  razinu – iznos od 1.200,00 eura

 

TV

 

Nezavisna Televizija d.o.o. Mreža TV, Programski sadržaj: Izrada i emitiranje TV priloga u emisiji „Zagorje moje“- iznos od 11.730,00 eura

 

 

 

  1. II.                 

Ova Odluka objaviti će s na mrežnim stranicama Krapinsko – zagorske županije.

 

 

 

                                                                                                                     Ž U P A N

                                                                                                                    Željko Kolar