Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. ožujka 2014.

KLASA: 920-01/14-01/04

URBROJ: 2140/01-02-14-3

Krapina, 17. ožujak 2014.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine”, broj 73/97. i 174/04.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst) donosim

 O D L U K U

o proglašenju elementarne nepogode 

 I. 

Uslijed izrazito nepovoljnih vremenskih prilika (topljenje snijega i leda, obilne kiše tijekom dužeg vremenskog perioda) koje su uzrokovale otvaranje niza klizišta ( novonastalih i aktiviranje već postojećih saniranih i djelomično saniranih) te veliku materijalnu štetu na lokalnim i nerazvrstanim cestama kao i na gospodarskim objektima na području grada Pregrade, p r o g l a š a v a m  elementarnu nepogodu za područje Grada Pregrade.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

 

                                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                                            Željko Kolar