Zagorje
Bajka na dlanu

Odluka o proglašenju elementarne nepogode za grad Zlatar i općinu Lobor

Datum objave: 13. studenoga 2013.

KLASA: 920-01/13-01/36

URBROJ: 2140/01-13-13-4

Krapina, 13. studeni 2013.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda («Narodne novine», broj 73/97.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06. i 11/06. – pročišćeni tekst 14/09. i 11/13.) d o n o s i m 

O D L U K U 

o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane olujnim vjetrom i poplavama

I.

Zbog velikih materijalnih šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama, stambenim gospodarskim objektima, prometnicama, poljoprivrednim zemljištima i komunalnoj infrastrukturi sa posljedicom otežanog normalnog prometovanja i obavljanja normalnih gospodarskih i životnih aktivnosti stanovništva, a sve prouzročeno olujnim vjetrom i poplavama dana 10. i 11. studenog 2013. godine, p r o g l a š a v a m elementarnu nepogodu za područje grada Zlatara i područje općine Lobor.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

 

Ž U P A N

Željko Kolar