Zagorje
Bajka na dlanu

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – poplava za područje Grada Pregrade

Datum objave: 13. lipnja 2024.

ŽUPAN
KLASA: 920-11/24-01/04
URBROJ: 2140-02-24-3
Krapina, 13. lipnja 2024.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije dana 13. lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU
o proglašenju prirodne nepogode – poplava
za područje Grada Pregrade

I.

Proglašavam prirodnu nepogodu – poplava za područje Grada Pregrade nastalu uslijed  obilnih padalina koje su pogodile područje Grada Pregrade pri čemu su nastale velike materijalne štete na stambenim, gospodarskim i poljoprivrednim objektima, na opremi, na poljoprivrednim površinama, obrtnim sredstvima te  nerazvrstanim cestama.

II.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj, 16/19.) obvezuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, unesu sve zaprimljene procjene šteta u Registar šteta.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ž U P A N 
Željko Kolar