Zagorje
Bajka na dlanu

Odluka o proglašenju prirodne nepogode za Općinu G.Stubica

Datum objave: 31. kolovoza 2023.

ŽUPAN
KLASA: 920-11/23-01/18
URBROJ: 2140-02-23-3
Krapina, 31. kolovoza 2023.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije dana 31. kolovoza 2023. godine donosi

ODLUKU

o proglašenju prirodne nepogode – klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta
za područje Općine Gornja Stubica

I.

Proglašavam prirodnu nepogodu – klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta, na području Općine Gornja Stubica nastalu uslijed olujnog nevremena praćenog obilnom kišom 19. i 21. srpnja 2023., pri čemu su nastale velike materijalne štete na komunalnoj infrastrukturi, nerazvrstanim cestama, građevinskom i poljoprivrednom zemljištu.

II.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj, 16/19.) obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke zaprimi prijave oštećenika na propisanom obrascu, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode unese zaprimljene prve procjene šteta u Registar šteta.

III.

Zadužuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu šteta prijavi Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda putem Registra šteta u roku od 50 dana od donošenja ove Odluke.

IV.

Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obvezuje se dostaviti konačnu procjenu štete Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima putem Registra šteta u roku od 60 dana od donošenja Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ž U P A N 
Željko Kolar