Zagorje
Bajka na dlanu

Odluka o sadržaju Strateške studije Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 8. prosinca 2015.

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

KLASA: 340-01/15-01/59
URBROJ: 2140/1-06-15-25
Krapina, 07. prosinca 2015.

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 9. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 64/08), Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove donosi:

ODLUKU
o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Krapinsko-zagorske županije 2016. – 2020. godine

I. Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Krapinsko-zagorske županije 2016. – 2020. godine (u daljnjem tekstu: Strateška studija).
Strateški ciljevi, prioriteti i mjere Županijske razvojne strategije Krapinsko-zagorske županije
II. Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 47/14), koji predstavlja pravni okvir za donošenje županijske razvojne strategije, uređuju se ciljevi i načela upravljanja regionalnim razvojem Republike Hrvatske, planski dokumenti politike regionalnog razvoja, tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem, ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, način utvrđivanja urbanih i potpomognutih područja, poticanje razvoja potpomognutih područja, provedba, praćenje i izvještavanje o provedbi politike regionalnoga razvoja u svrhu što učinkovitijeg korištenja fondova Europske unije. Županijska razvojna strategija Krapinsko-zagorske županije 2016 – 2020 (u daljnjem tekstu: Županijska razvojna strategija) je temeljni strateški planski dokument Krapinsko-zagorske županije u kojem će se odrediti strateški ciljevi i prioriteti razvoja.