Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. veljače 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,

branitelje, civilno društvo i mlade

KLASA: UP/I- 550-04/20-02/02

URBROJ: 2140/01-09-20-6

Krapina, 11.veljače 2020.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Krapinsko-zagorske županije na temelju članka 17. i 18. Zakona o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“ broj 102/15. i 98/19. – u daljnjem tekstu: Zakon o humanitarnoj pomoći) povodom zahtjeva Udruge za humanitarnu pomoć “SVATKO IMA SVOJU PRIČU” Bedekovčina, sa sjedištem u Bedekovčini, Aleja Dragutina Domjanića 18, u predmetu izdavanja odobrenja za provođenje humanitarne akcije donosi

R J E Š E N J E

1. Odobrava se organizatoru humanitarne akcije Udruzi za humanitarnu pomoć “SVATKO IMA SVOJU PRIČU” Bedekovčina, sa sjedištem u Bedekovčini, Aleja Dragutina Domjanića 18, upisanoj u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem: 02001481, OIB: 51276814345, provođenje humanitarne akcije pod nazivom „Svatko ima svoju priču“ dana 01. ožujka 2020. godine organiziranjem humanitarnog koncerta sukladno dostavljenom Planu provođenja humanitarne akcije za prikupljanje pomoći za ugradnju lifta u obiteljskoj kući djeteta s teškim invaliditetom.

2. Humanitarnoj akciji iz točke I. dodjeljuje se oznaka vrste „OST“ te će se u evidenciji humanitarnih akcija upisati pod evidencijskom oznakom: KZŽ-HA/OST-20-2.

3. Izvršnošću ovog rješenja organizator humanitarne akcije stječe pravo korištenja logotipa humanitarne akcije „Ostale humanitarne akcije“.

4. Sredstava u okviru humanitarne akcije iz točke 1. prikupljat će se na računu za humanitarnu akciju broj: HR6923600001502715174 otvorenom kod Zagrebačke banke.

5. Organizator humanitarne akcije dužan je ovom tijelu dostaviti izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od trideset dana od dana završetka humanitarne akcije te konačno izvješće u roku od petnaest dana nakon posljednje transakcije vezane uz provedenu humanitarnu akciju na obrascu propisanom Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći („Narodne novine“, broj: 120/15).

6. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Udruga za humanitarnu pomoć “SVATKO IMA SVOJU PRIČU” Bedekovčina, sa sjedištem u Bedekovčini, Aleja Dragutina Domjanića 18, podnijela je zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije dostavljena je slijedeća dokumentacija:

– suglasnost roditelja djeteta za organiziranje humanitarne akcije u svrhu prikupljanja sredstava za izgradnju lifta u obiteljskoj kući radi poboljšanja kvalitete života djeteta s teškim invaliditetom i privola za uporabu osobnih podataka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka;

– dokaz o otvorenom računu za humanitarnu akciju broj: HR6923600001502715174 otvorenom kod Zagrebačke banke;

– potvrda porezne uprave o izvršenoj obvezi plaćanja dospjelih poreznih obveza, te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje KLASA: 034-04/20-10/179, URBROJ: 513-07-02-02-20-2 od 06. veljače 2020. godine;

– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak broj Su-Ukp-774/2020 od 06. veljače 2020. godine za pravnu osobu i uvjerenje broj Su-Ukpe-11285/2020. od 30. siječnja 2020. u odnosu na odgovornu osobu u pravnoj osobi.

– dokaz da je podnositelj zahtjva upisan u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem: 002001481, OIB: 51276814345 ;

– plan provođenja humanitarne akcije iz kojeg je utvrđeno da se humanitarna akcija pod nazivom “Svatko ima svoju priču“ planira organizirati u vidu humanitarnog koncerta dana 01. ožujka 2020. godine. Područje održavanja humanitarne akcije je Krapinsko-zagorska županija, općina Bedekovčina, dvorana Srednje škole Bedekovčina;

– plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći iz kojeg je vidljivo da će se sredstva koristiti za ugradnju lifta u obiteljskoj kući Dražena Premura u Bedekovčini, Ulica Matije Gupca 37 (za potrebe djeteta Z. Premura s teškim invaliditetom).

Od strane ovog Upravnog odjela po službenoj dužnosti pribavljeni su slijedeći dokazi:

– uvjerenje Ministarstva pravosuđa, Uprave za kazneno pravo i probaciju, Odjela za kaznenu evidenciju da udruga nije osuđivana;

– uvjerenje Ministarstva pravosuđa, Uprave za kazneno pravo i probaciju, Odjela za kaznenu evidenciju da odgovorna osoba udruge nije osuđivana;

– uvjerenje Ministarstva pravosuđa, Uprave za kazneno pravo i probaciju, Odjela za prekršajnu evidenciju da udruga nije osuđivana;

– uvjerenje Ministarstva pravosuđa, Uprave za kazneno pravo i probaciju, Odjela za prekršajnu evidenciju da odgovorna osoba udruge nije osuđivana.

Iz dostavljenog plana provođenja humanitarne akcije ovo je tijelo utvrdilo da planirane aktivnosti opravdavaju svrhu humanitarne akcije, a da se za organizaciju iste ne planiraju troškovi.

Uvidom u zaprimljenu i pribavljenu dokumentaciju te podatke navedene u zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije utvrđeno je da Udruga za humanitarnu pomoć “SVATKO IMA SVOJU PRIČU” Bedekovčina, sa sjedištem u Bedekovčini, Aleja Dragutina Domjanića 18 ispunjava sve uvjete propisane Zakonom o humanitarnoj pomoći za donošenje rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije pod nazivom “Svatko ima svoju priču” dana 01. ožujka 2020..godine. organiziranjem humanitarnog koncerta.

Organizator humanitarne akcije po izvršnosti ovog rješenja, logotip humanitarne akcije preuzima na mrežnoj stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, http://www.mdomsp.hr/logotipi_humanitarnih_akcija

Organizator humanitarne akcije dužan je ovom tijelu dostaviti izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od trideset dana od dana završetka humanitarne akcije te konačno izvješće u roku od petnaest dana nakon posljednje transakcije vezane uz provedenu humanitarnu akciju na obrascu propisanom Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći („Narodne novine“, broj 120/15).

Sukladno utvrđenom činjeničnom stanju na temelju članaka 17. i 18. Zakona o humanitarnoj pomoći odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

Točka 6. izreke ovoga rješenja temelji se na članku 20. stavku 2. Zakona o humanitarnoj pomoći.

Ovo rješenje kao i eventualno uložena žalba oslobođeni su naplate upravne pristojbe temeljem odredbe članka 9. stavka 2. točke 25. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Žalba se podnosi putem ovog Upravnog odjela u pisanom obliku neposredno ili preporučeno poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu sukladno članku 106. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09).

P R O Č E L N I C A

Martina Gregurović Šanjug