Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. studenoga 2012.

Vlada Republike Hrvatske je do sada sklopila Memorandume o razumijevanju za četrnaest Programa Zajednice. Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU. Svaki program ima posebnu pravnu osnovu i različita provedbena pravila. Detalji o provedbi svakog pojedinog Programa Unije za koji RH zatraži pristup određeni su posebnim Memorandumima o razumijevanju.

Na edukaciji je sudjelovalo 30 sudionika koji su imali priliku se upoznati sa programima unije, pregledom trenutačno otvorenih natječaja i u najavi, novim programima EU u financijskom okviru 2014. – 2020, sa specifičnim uvjetima i programima Unije za JLPRS i ne vladine udruge, te sa predstavljanjem natječaja i diskusijom o mogućim projektnim idejama za program „Europe za građane“.