Zagorje
Bajka na dlanu

Okruglim stolom nastavljeno obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad

Datum objave: 27. studenoga 2021.

Svoja djelovanja i iskustva vezana uz provođenje Protokola međusobno su prezentirali predstavnici zdravstvenih ustanova, odgojno-obrazovnih ustanova, Policijske uprave Krapinsko-zagorske, SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja KZŽ, centara za socijalnu skrb i podružnice Obiteljski centar Krapina te Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK. Kratka izlaganja održali su: Bojan Vincelj iz Policijske uprave Krapinsko- zagorske županije, Božica Šarić iz Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Vendi Keserica iz SOS telefona i savjetovalište za žene žrtve nasilja KZŽ, Sandra Kos iz Centra za socijalnu skrb Krapina, Podružnica Obiteljski centar Krapina, Biserka Sviben iz Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije te Lovorka Latin iz Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK.

Na okruglom stolu sudjelovala je i zamjenica župana Jasna Petek koja se zahvalila svim sudionicima na sudjelovanju te istaknula važnost progovaranja o navedenoj temi te potrebu stalnog osvježivanja i jačanja svih resursa u borbi protiv nasilja nad ženama.

Iz izlaganja može se zaključiti da je u 2021. godini zabilježen porast prijava nasilja u obitelji i rodno uvjetovanog nasilja, te u skladu s time porast broja prekršaja, kao i broj usluga savjetovanja u slučaju nasilja, a također je zabilježeno i veći broj upita za smještaj žrtava nasilja. Utvrđeno je da manji broj prijava slučaja obiteljskog nasilja dolazi od strane odgojno – obrazovnih ustanova i zdravstvenih ustanova.

Više puta je naglašeno kako sustav pravosuđa nije dovoljno brz, kako još uvijek nije na svim sudovima omogućeno davanje  iskaza putem audio-video linkova te da žrtva nerijetko mora opetovano davati iskaz pred različitim institucijama. Sama prijava nasiljarezultira najčešće samo velikim financijskim troškom za obitelj. Rijetko se počinitelj nasilja izdvaja iz obitelji, već i dalje nastave živjeti zajedno. U tom smislu nedostaje kontinuirani  rad sa žrtvom i sa počiniteljima nasilja.

Predstavnici različitih institucija složili su se da je  za učinkovite rezultate nužna kontinuirana suradnja svih institucija, te razmjena informacija, kao i kontinuirani rad na senzibilizaciji javnosti za problematiku nasilja.

Krapinsko-zagorska županija je svojim zalaganjem i brigom za sve ranjive skupine stekla ulogu koordinatora i poveznice između različitih dionika. Također, kontinuiranom radom na planiranju i razvoju novih usluga iz područja socijalne skrbi, ali i kao osnivač odgojno-obrazovnih ustanova i zdravstvenih ustanova može puno doprinijeti u ovom području.

S uspostavom Doma za žrtve nasilja NOVI POČETAK zaokružene su usluge za žrtve nasilja koje postoje na području županije već od ranije. Moramo osvijestiti da obiteljsko nasilje, rodno uvjetovano nasilje, nije privatni nego društveni problem. Trebamo raditi na osvještavanju javnosti, senzibilizaciji i prijavljivanju nasilja. Moramo znati da prijavom možemo nekome spasiti život. Nasilje nad ženama je problem svih nas i svi se moramo pobrinuti da imamo nultu stopu tolerancije nad nasiljem. Isto tako je neophodno kontinuirano osvještavati javnost da svako nasilje treba prijaviti. Za uspješnu borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji izuzetno je važna suradnja svih dionika koji se ovom temom bave u društvu: policije, sudova, zdravstvenog i školskog sustava, civilnog društva, medija.


Fotogalerija