Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. prosinca 2021.

Partnersko vijeće je na svojoj sjednici dalo pozitivno mišljenje na prijedlog Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije, koje predstavlja preduvjet za usvajanje Plana razvoja od strane članova Županijske skupštine. Županijski plan razvoja, prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske,  predstavlja temeljni strateški planski dokument u kojem se određuju posebni ciljevi za područje jedinice područne (regionalne) samouprave koji će doprinijeti provedbi strateških ciljeva navedenih u dugoročnim aktima strateškog planiranja, posebice Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine. NRS 2030 određuje četiri razvojna smjera: (1) Održivo gospodarstvo i društvo; (2) Jačanje otpornosti na krize; (3) Zelena i digitalna tranzicija i (4) Ravnomjeran regionalni razvoj. Plan razvoja usklađen je s NRS 2030, a ponajprije s odrednicom održivog gospodarstva i društva, jačanjem otpornosti na krize te zelenom i digitalnom tranzicijom.

Župan Željko Kolar istaknuo je kako je temeljem strateških ciljeva iz NRS 2030, a sukladno strateškim prioritetima Krapinsko-zagorske županije, proizašlo 11 posebnih ciljeva Plana razvoja. „To su Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva; Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije; Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave; Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života; Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti; Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja; Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada; Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje; Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem; Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva te Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti“ – naveo je župan Kolar te istaknuo kako je partnerski pristup, korišten u izradi ovog dokumenta, definirao i 66 mjera koje su razrađene unutar svakog posebnog cilja, a čijom će se implementacijom ostvariti navedeni ciljevi i prioriteti.  Srednjoročni akt strateškog planiranja izrađen je poštivanjem načela točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, održivosti, partnerstva i transparentnosti te poštujući Upute za izradu Planova razvoja.

Snage Krapinsko-zagorske županije prvenstveno su njene prirodne datosti, bogata kulturno-povijesna baština te znanja, kapaciteti i inovativnost njenih žitelja. U predstojećem će se razdoblju Županija snažno orijentirati na ostvarivanje svoje vizije te postati predvodnica zelenog i pametnog rasta te ogledni primjer konkurentnog razvoja gospodarstva i digitalne transformacije. Učinkovita javna uprava i dalje će nastaviti unaprjeđivati kvalitetu života svojih građana, pozitivno utjecati na jačanje vještina i kompetencija stanovnika Krapinsko-zagorske županije kroz obrazovanje te održivo upravljati prirodnim i izgrađenim okolišem.

Razvojna vizija, kao i sam dokument Plana razvoja, rezultat su suradnje brojnih dionika i stručnjaka. Participativnost ugrađena u proces izrade osigurala je da se ovaj dokument zasniva na pravilno identificiranim potrebama, da podjednako reflektira potrebe uočene iz perspektive struke ali i samih građana Županije te da ciljevi i mjere budu formulirani realno i ostvarivo. Namjera pri kreiranju ovog dokumenta bila je postići konsenzus među dionicima, izgraditi temelje buduće suradnje te osigurati usmjerenost na zajedničke ciljeve definirane ovim referentnim dokumentom Plana razvoja.

Nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja Partnerskog vijeća za područje Krapinsko-zagorske županije, Plan razvoja KZŽ upućuje se Županijskoj skupštini na usvajanje na sljedećoj sjednici.

Tablica 1. Strateški okvir Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

Prioritet javne politike

Posebni cilj 

Mjere razvoja 

1. ODRŽIVO, INOVATIVNO I KONKURENTNO GOSPODARSTVO 

PC1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva 

1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu

1.2. Poticanje umrežavanja poduzetnika, unapređenje  mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima

1.3. Poticanje izvoza

1.4. Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i društveno odgovornog poslovanja

1.5. Unaprjeđenje i izgradnja poduzetničkih zona i privlačenje ulagača

1.6. Pružanje potpore razvoju obrtništva

1.7. Poticanje digitalizacije poslovanja i usluga povezanih s razvojem poduzetništva

1.8. Poticanje ulaganja u nove tehnologije, inovacije, istraživanje i razvoj

1.9. Poticanje ulaganja u razvoj dodatnih sadržaja u turizmu

1.10. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma

1.11. Jačanje turističkog kadra i podizanje kvalitete usluga u turizmu

1.12. Poticanje horizontalne i vertikalne suradnje u turizmu

1.13. Promocija turizma Krapinsko-zagorske županije

PC2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije 

2.1. Razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane

2.2. Daljnji razvoj i uspostava širokopojasne infrastrukture

PC3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave 

3.1 Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZŽ

3.2 Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

2. ŽUPANIJA KOJA ULAŽE U PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA

PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i  socijalnih usluga

4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti

4.4. Integracija marginalizirane zajednice i stranih radnika u društvo

4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva

4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu

4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života u KZŽ

4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu

4.10. Promocija bavljenja sportom i rekreacijom

PC 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti

5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena

5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu

PC6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja

6.1. Razvoj i izgradnja javne, društvene i poslovne infrastrukture

6.2. Pametno upravljanje prirodnim resursima

3. OBRAZOVANJE ZA SVE GENERACIJE

PC7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada

7.1. Provedba mjera aktivne politike tržišta rada za održivo uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada

7.2. Promocija inovativnih oblika rada

7.3. Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja

7.4. Razvoj i promocija cjeloživotnog učenja

7.5. Unaprjeđenje upravljanja ljudskim potencijalima kod postojećih poslodavaca KZŽ

7.6. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada

7.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

7.8. Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca

4. ZELENA, OČUVANA I SIGURNA ŽUPANIJA

PC8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje

8.1. Poticanje ulaganja u okrupnjavanje posjeda

8.2. Podrška generacijskoj obnovi u poljoprivredi

8.3. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku poljoprivredu

8.4. Podrška udruživanju poljoprivrednih proizvođača radi boljeg pozicioniranja na tržištu

8.5. Poticanje ulaganja u povećanje i komercijalizaciju poljoprivredne proizvodnje, nove tehnologije, preradu i trženje

8.6. Promocija ruralnih prostora, poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda

8.7. Jačanje kapaciteta pružatelja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima

PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

9.1.Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću

9.2. Unaprjeđenje sustava upravljanja prirodnom baštinom, prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću

9.3. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000

9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima

9.5. Zaštita i očuvanje, održivo planiranje i upravljanje krajobrazima

9.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja

9.8. Revitalizacija brownfield lokacija

9.9. Povećanje energetske učinkovitosti

9.10. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije

9.11. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda

9.12. Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

9.13. Uspostava sustava praćenja i poboljšanja kvalitete sastavnica okoliša

PC10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva

10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite

10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama

10.3. Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

10.4. Jačanje vatrogasnih organizacija, postrojbi i snaga

5. POVEZANA ŽUPANIJA

PC11. Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti

11.1. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti

11.2. Razvoj pješačke i biciklističke infrastrukture

11.3. Unaprjeđenje elektromobilnosti

11.4. Unaprjeđenje urbaniteta naselja i implementacija koncepta pametnih gradova

 

HORIZONTALNE MJERE

0.1.Izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelji

 

 


Fotogalerija