Zagorje
Bajka na dlanu

Plan savjetovanja Krapinsko–zagorske županije s javnošću za 2021. godinu

Datum objave: 2. veljače 2021.

KLASA: 008-02/20-01/30
URBROJ: 2140/01-02-21-10
Krapina, 1. veljače 2021.

Na temelju članka 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), članka V. st. 1. t. 1. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“)  i članka 32. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) župan Krapinsko – zagorske županije 1. veljače 2021. godine donosi  

PLAN SAVJETOVANJA Krapinsko – zagorske županije s javnošću za 2021. godinu
I.

Plan savjetovanja Krapinsko- zagorske županije s javnošću za 2021. godinu (dalje u tekstu: Plan savjetovanja) sadrži popis općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta koji se izrađuju i predlažu za donošenje u 2021. godini, a kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, popis nositelja izrade nacrta prijedloga akta, očekivano vrijeme njihovog donošenja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kako slijedi u prilogu.

II.

Plan savjetovanja objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“ i na službenim internetskim stranicama Krapinsko – zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar