Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. lipnja 2018.

Člankom 17. stavkom 5. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) propisano je da izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, donosi vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari, u roku od godine dana od dana primitka odluke Državne uprave za zaštitu i spašavanje o obvezi izrade vanjskog plana za postrojenje ili industrijsku zonu.

Sukladno navedenoj odredbi i Odluci Državne uprave za zaštitu i spašavanje o potrebi izrade vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal UNP-a Pustodol, Sveti Križ Začretje, operatera CRODUX PLIN d.o.o., KLASA: 810-03/14-09/01, URBROJ: 543-01-04-01-17-10 od 12. srpnja 2017. godine, nositelju izrade naloženo je izraditi vanjski plan u roku od godine dana od zaprimanja iste i svih potrebnih informacija za njegovu izradu.

Člankom 42. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine broj 49/17.) propisano je da je Županija dužna obavijestiti stanovništvo koje u slučaju nesreće može biti ugroženo o aktivnostima na izradi Vanjskog plana te javnosti omogućiti uvid i sudjelovanje tijekom cijelog procesa izrade i donošenja Vanjskog plana.

Župan je Odlukom o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal UNP-a Pustodol, Sv. Križ Začretje, operatera CRODUX PLIN d.o.o., KLASA: 810-03/17-01/02, URBROJ:2140/01-02-18-6, dana 6. lipnja 2018. godine osnovao Stručno povjerenstvo za izradu Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal UNP-a Pustodol, Sv. Križ Začretje, operatera CRODUX PLIN d.o.o. te je isto pristupilo prikupljanju potrebnih podataka i izradi prijedloga spomenutog Vanjskog plana u skladu s odredbama spomenutog Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja.

Slijedom iznijetog, pozivaju se svi zainteresirani za sudjelovanje u izradi Vanjskog plana da se uključe i svoje prijedloge i primjedbe pošalju na e -mail: marija.bedenikovic@kzz.hr ili jave na broj telefona 049/329-080.

Člankom 42. stavkom 2. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja određeno je da je o prijedlogu Vanjskog plana nositelj dužan pripremiti dodatne informacije o sadržaju, organizirati javnu raspravu te pozvati zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u postupak izrade, a člankom 61. da su svi nositelji izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti dužni u postupak donošenja propisa uključiti javnost kako bi se prikupile informacije o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti u vezi s javnim politikama na području civilne zaštite te pravovremeno uočile slabosti i negativni učinci javnih politika, a koje kroz postupak savjetovanja treba otkloniti prije njihovog formalnog usvajanja.

Stavkom 2. istog članka Pravilnika određeno je da se za potrebe implementiranja načela interakcije s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti na razinama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave adekvatno primjenjuje Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akta („Narodne novine“, broj 140/09).

Sukladno navedenom, po izradi prijedloga Vanjskog plana, isti će biti objavljen na web stranicama Županije i Općine Sveti Križ Začretje radi provođenja savjetovanja te će biti provedena javna rasprava.

Po donošenju od strane župana Krapinsko-zagorske županije, isti će biti objavljen u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ i na službenim internetskim stranicama Županije, osim teksta, dijelova teksta i/ili podataka koje je operater označio stupnjem tajnosti, odnosno koji predstavljaju poslovnu tajnu operatera, a s kojima će se postupati sukladno propisima o tajnosti podataka.

ŽUPAN

Željko Kolar