Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. prosinca 2017.

Za namjeravani zahvat, izgradnja građevine za uzgoj peradi kapaciteta 32000 komada brojlera na k.č. br. 1890 k.o. Lovrečan u Općini Zlatar Bistrica, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu.