Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. veljače 2010.

Natječaji EU
 
 
  1. Mladi na tržištu rada
 
Rok za predaju: 8.3.2010.
Budget: 70.000-120.000 EUR (85% sufinanciranja)
Trajanje: 12 mjeseci
Glavni cilj: smanjiti nezaposlenost mladih u regiji
Ciljne skupine:
Mladi od 15-24 i 20-29, a spadaju u sljedeće skupine:
–          dugotrajno nezaposleni (više od 1 godine)
–          nezaposleni mladi bez radnog iskustva
–          nezaposleni mladi sa niskom razinom kvalifikacije ili vještina
–          nezaposleni mlad iz županija s najvišim stopama nezaposlenosti (KZŽ nije među njima)
–          nezaposleni mladi koji pripadaju nacionalnim manjinama
–          mladi koji su odustali od školovanja
 
Tko se može prijaviti:
– pravne osobe i
–          tvrtke/institucije koje se bave specijalnim rehabilitacijskim, psiho socijalnim, razvojem ljudskih resursa, obrazovanjem
–          organizacije zaposlenika, komore, sindikati, regionalne i lokalne vlasti, razvojne agencije
–          NGO   i
– biti hrvatske nacionalnosti i
– biti direktno odgovorni za svoje i aktivnosti partnera i
– biti u skladu s de minimis pravilom EK 1998/2006 i RH 45/2007
 
Vrste akcija:
–          Aktivnosti s ciljem poboljšanja znanja i sposobnosti nezaposlenih mladih kroz točno usmjerene tečajeve i treninge
–          Aktivnosti ciljane na razvoj inovativnih metoda rada sa nezaposlenim mladima kombinirajući informacije sa tržišta rada, savjetovanje i posredovanje u traženju posla
–          Aktivnosti s ciljem da pružaju radno iskustvo ili pomoć u poslu za nezaposlene mlade
–          Aktivnosti s ciljem da razviju i promoviraju poduzetnički duh i samozapošljavanje među mladima
 
 
  1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada
 
Rok za predaju: 02.03.2010.
Budget: 70.000-120.000 EUR (max 85%)
Opći cilj natječaja: Poticati socijalno uključivanje osoba s invaliditetom, kroz njihovo uključivanje na tržište rada.
Ciljne skupine:
–          dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom (više od 1 godine),
–          neaktivne osobe s invaliditetom
–          zaposlene osobe s invaliditetom,
–          nezaposlene osobe s invaliditetom iz županija s najvišim stopama nezaposlenosti,
–          potencijalni poslodavci osoba s invaliditetom
Tko se može prijaviti:
–          pravne osobe i
–          određeni tipovi organizacija kao što su:
* poduzeća/ustanove koje pružaju specijalizirane rehabilitacijske usluge, psiho-socijalne usluge, usluge razvoja ljudskih potencijala, usluge orijentirane na tržište rada, profesionalno savjetovanje, usluge (pre)kvalifikacije, profesionalnog usmjeravanja te praktičnog rada i zaštitnih radionica;
* udruge poslodavaca i komore, sindikati, lokalne i regionalne vlasti, regionalne i lokalne razvojne agencije,
* nevladine organizacije,
* međunarodne (međuvladine) organizacije, kako su definirane člankom 43. Provedbene uredbe financijske regulative Europske komisije i
–          državljani10 zemalja članica Europske unije ili Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Srbije, Crne Gore, Turske i Kosova prema Rezoluciji Vijeće sigurnosti UN-a 1244/99.; države koje su korisnice Europskog instrumenta za susjedstvo i partnerstvo te zemlje članice Europskog ekonomskog područja11. Ovo pravilo ne primjenjuje se na međunarodne organizacije i
–          izravno odgovorne za pripremu i upravljanje projektnim aktivnostima sa svojim partnerima, a ne u funkciji posrednika
–          biti u skladu sa de minimis pravilom12 kako je određeno Regulativom Europske komisije (EC) br. 1998/2006. i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o de minimis pravilu (NN, 45/07)13, ako je primjenjivo
Vrste akcija:
– Akcije s ciljem poboljšanja zapošljivosti i stvaranja većih mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih i
neaktivnih osoba s invaliditetom kroz razvoj i pružanje jasno usmjerenih treninga i radnog iskustva;
– Akcije s ciljem poboljšanja vještina i znanja zaposlenih osoba s invaliditetom;
– Akcije usmjerene na razvoj novih usluga i metoda rada s osobama s invaliditetom;
– Akcije usmjerene na promociju mogućnosti i prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom.
 
 
  1. Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3
 
Rok za predaju: 11.02.2010.
Budget: 50.000-100.000 EUR (max 85%)
Trajanje: 8-12 mjeseci
Opći cilj natječaja: smanjiti nezaposlenost i prijetnju nezaposlenosti na regionalnoj i lokalnoj razini Ciljne skupine: nezaposlene osobe sa fokusom na dugotrajno nezaposlene i oni koji su pod rizikom siromaštva ili socijalne isključenosti; neaktivne osobe; radnici koji su višak,; zaposleni koji imaju potrebu za nadogradnjom vještina; nezaposleni pripadnici manjina sa fokusom na Rome
Tko se može prijaviti:
–          pravne osobe i
–          određeni tipovi organizacija kao što su:
* poduzeća/ustanove koje pružaju usluge razvoja ljudskih resursa, edukacije treninga i strukovnog savjetovanja
* udruge poslodavaca i komore, sindikati, lokalne i regionalne vlasti, regionalne i lokalne razvojne agencije,
* nevladine organizacije,
* međunarodne (međuvladine) organizacije, kako su definirane člankom 43. Provedbene uredbe financijske regulative Europske komisije i
–          državljani zemalja članica Europske unije ili Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Srbije, Crne Gore, Turske i Kosova prema Rezoluciji Vijeće sigurnosti UN-a 1244/99.; države koje su korisnice Europskog instrumenta za susjedstvo i partnerstvo te zemlje članice Europskog ekonomskog područja11. Ovo pravilo ne primjenjuje se na međunarodne organizacije i
–          izravno odgovorne za pripremu i upravljanje projektnim aktivnostima sa svojim partnerima, a ne u funkciji posrednika i
–          biti u skladu sa de minimis pravilom12 kako je određeno Regulativom Europske komisije (EC) br. 1998/2006. i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o de minimis pravilu (NN, 45/07)13, ako je primjenjivo
Vrste akcija:
–          fokusirane na razvoj održivih partnerstava i poboljšanje suradnje između lokalnih stakeholdera na tržištu rada sa ciljem usklađivanja ponude i potražnje na lokalnom tržištu rada
–          fokusirane na razvoj i poboljšanje monitoringa lokalnog tržišta rada i metoda analize
–          aktivnosti s ciljem na poboljšanje kapaciteta lokalnih stakeholdera u stvarima koje se tiču tržišta rada
–          aktivnosti fokusirane na povećanje zapošljivosti nezaposlenih i zaposlenih kroz razvoj i implementaciju multi institucionalnih modela rada
–          aktivnosti fokusirane na razvoj prilagođenih (tailor made)savjetovanja i kreiranje prilika za zapošljavanje zapostavljenih grupa
 
         www.hzz.hr
 
 
  1. Natječaj CEI KEP za razmjenu iskustva i znanja
 
Rok za predaju: 01.03.2010.
maksimalni iznos: 40.000 EUR (50%)
 
Srednjoeuropska inicijativa (CEI) objavila je natječaj u okviru programa razmjene znanja (Know-how Exchange Programme – KEP), a projekti se sufinanciraju kroz austrijski fond, odnosno putem Austrijske razvojne agencije.
CEI je međunarodna organizacija koju čini 18 država članica, među njima i Hrvatska, a glavni je cilj rada pomoć u tranzicijskim procesima i aktivnostima pristupanja EU. KEP je jedan od programa, baziran na dodjeli bespovratnih sredstava za podršku u transferu znanja, najboljih iskustava i primjera dobre prakse članica koje se nalaze unutar EU  onima koje to nisu. Sredstva ovog programa namijenjena su stručnom treningu, razmjeni stručnjaka i djelatnika, studijskim posjetima, potom za pomoć u pripremi strateških dokumenata, transfer tehnologija, tehničku pomoć i ostale intervencije koje će osigurati efikasan transfer danog znanja.
 
Davatelji i primatelji u okviru projekata
Pravilo je da projekt vodi organizacija koja je u ulozi davatelja znanja i iskustava, uz napomenu da to može biti i međunarodna organizacija. Davatelji moraju biti iz država članica CEI-a Europske unije (Austrija, Bugarska, Češka, Mađarska, Italija, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija). Aplikanti mogu biti javna i privatna tijela, međunarodne i nevladine organizacije koje djeluju u okviru aktivnosti javnog interesa, gradovi, općine, županije, potom obrazovne ili istraživačke institucije, organizacije zaštite okoliša, javno-privatna partnerstva itd. 
Primatelji znanja i iskustava moraju biti CEI članice koje nisu članice Europske unije – Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina.
 
O aktivnostima, prioritetima, rokovima i sredstvima
Projekt treba biti implementiran do kraja veljače 2011., a završni izvještaj mora biti dostavljen izvršnom tajništvu CEI-a do kraja ožujka 2011. godine.
Aktivnosti mogu biti stručni treninzi i edukacije, razmjena djelatnika i stručnjaka, pomoć u pripremi strateških dokumenata (npr. razvojni planovi,a reforme, strateške studije itd.) i ostalo što će osigurati efikasan transfer znanja i iskustava.
Prednost će imati oni projekti koji su vezani uz europske integracije, razvoj ljudskih potencijala, tržišnu ekonomiju, potom planiranje i razvoj infrastrukture te aktivnosti u području poljoprivrede, energije i okoliša.
 
 
  1. Agencija za mobilnost – programi za cijeloživotno učenje
 
Proračun: Sveukupna sredstva namijenjena za ovaj natječaj procjenjuju se na 1,016 milijuna eura. Nadalje, sveukupna sredstva namijenjena za sudjelovanje Hrvatske iznose 1,9 milijuna eura dok sveukupna sredstva namijenjena Republici Makedoniji iznose 1,1 milijuna eura.
Visina dodijeljene financijske potpore te trajanje projekta ovise o raznim čimbenicima kao što su vrsta projekta te broj uključenih zemalja u projekt.
Uvjeti za podnositelje prijava:
Program za cjeloživotno učenje namijenjen je svim oblicima i razinama obrazovanja i obučavanja, te je otvoren za sudjelovanje svih dionika navedenih u Članku 4. Odluke.
 
Ustanove prijavitelji moraju biti osnovani u jednoj od sljedećih država(2):
-27 država članica Europske Unije
-države članice EFTA-EEA: Island, Lihtenštajn, Norveška
-država kandidatkinja: Turska
Nadalje, Ustanove prijavitelji iz Hrvatske te Republike Makedonije formalno se mogu prijaviti za sljedeće aktivnosti:
-Comenius, Grundtvig i Leonardo da Vinci Partnerstva (osim Comenius Regio partnerstava)
-Comenius i Grundtvig Stručna usavršavanja
-Leonardo da Vinci Mobilnost
-Grundtvig Posjeti i razmjene
-Erasmus mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka i stručne prakse (uključujući dokument „Erasmus Consortium Placement Certificate“)
-Erasmus mobilnost osoblja
-Pripremni posjeti u okviru svih potprograma, te Studijski posjeti u okviru Ključne aktivnosti 1 Transverzalnog programa
 
Glavni rokovi:
Comenius, Grundtvig: Stručno usavršavanje
– 1. rok 15. siječnja 2010. godine
– daljnji rokovi 30. travnja 2010. godine
15. rujna 2010. godine
Comenius: Asistenti 29. siječnja 2010. godine
 
Leonardo da Vinci: Mobilnost (uključujući Leonardo 5. veljače 2010. godine
Da Vinci Certifikat mobilnosti)
 
Erasmus: Intenzivni jezični tečajevi (EILC) 5. veljače 2010. godine
 
Program Jean Monnet: 12. veljače 2010. godine
 
Comenius, Leronardo da Vinci, Grundtvig: Partnerstva 19. veljače 2010. godine
 
Comenius: Comenius Regio Partnerships;
Grundtvig: Radionice
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig:
Multilateralni projekti, Mreže i Prateće Mjere 26. veljače 2010. godine
 
Leonardo da Vinci: Transfer inovacija multilateralni projekti 26. veljače 2010. godine
 
Erasmus: Intenzivni programi (IP), Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka
i stručne prakse (uključujući Erasmus Placement Certificate) 12. ožujka 2010. godine
Mobilnost osoblja (održavanje nastave te stručno usavršavanje)
 
Grundtvig: Asistenti, Volonterski projekti za starije 31. ožujka 2010. godine
 
Transverzalni program 31. ožujka 2010. Godine
Transverzalni program: Ključna aktivnost 1 – Studijski posjeti
1. rok: 31. ožujka 2010. godine
2. rok: 15. listopada 2010.godine
Za Grundtvig Posjete i razmjene te za Pripremne posjete u okviru svih potprograma
postoji nekoliko rokova specifičnih za svaku državu. Molimo pogledajte mrežnu
stranicu nadležne nacionalne agencije u Vašoj državi.
 
  1. IPARD
Rok za prijavu: 4. ožujka 2010.
Tko se može prijaviti:
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom:
mjera 101: poljoprivredna gospodarstva u skladu s odredbama Zakona o poljoprivredi, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba
mjera 103: obrti i poduzeća/poljoprivredne zadruge 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i Grada Zagreba, u sustavu PDV-a te registrirani za predmetnu djelatnost i nalaze se u rangu mikro, malih i srednjih tvrtki
 
–    Mjera 101 – ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i
dostizanja standarda zajednice
Sljedeći sektori prihvatljivi su za ulaganja unutar Mjere 101:
A) Sektor mljekarstva
B) Sektor govedarstva
C) Sektor svinjogojstva
D) Sektor peradarstva
E) Sektor jaja
F) Sektor voća i povrća.
Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja po korisniku unutar Mjere 101 ograničena je na 900.000,00 eura (6.570.000,00 HRK) u vremenskom okviru IPARD-a, osim sektora jaja gdje gornja granica može iznositi do 2.000.000,00 eura (14.600.000,00 HRK).
 
–    Mjeru 103 – ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice
 
Sljedeći sektori prihvatljivi su za ulaganja unutar Mjere 103:
A) Sektor mlijeka i mljekarstva
B) Sektor mesa
C) Sektor ribarstva
D) Sektor vinarstva
E) Sektor maslinovog ulja.
Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po korisniku u vremenskom okviru IPARD-a ograničena je na 3.000.000,00 eura (21.900.000,00 HRK), s tim da je u sektoru maslinovog ulja ograničena na 500.000,00 eura (3.650.000,00 HRK).
 
 
  1. Program: Mladi na djelu
Rokovi za prijavu projekata:

Projekti s početkom između
Rok za prijavu
1. svibnja i 30. rujna 2010.
1. veljače 2010.
1. srpnja i 30. studenog 2010.
1. travnja 2010.
1. rujna 2010. i 31. siječnja 2011.
1. lipnja 2010.

 
Akcije i pod-Akcije (dostupne RH u 2010. godini):
akcija 1.1. – Razmjene mladih
akcija 1.2. – Inicijative mladih
akcija 1.3. – Demokratski projekti mladih
akcija 2. – Europska volonterska služba
akcija 4.3. – Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih
Prihvatljivi predlagači
Svaki predlagač mora biti:
-neprofitna/nevladina organizacija; ili
-lokalno, regionalno javno tijelo; ili
-neformalna skupina mladih (Podsjetnik: u slučaju neformalne skupine jedan od
članova skupine preuzima ulogu predstavnika i snosi odgovornost u ime skupine).
 
Tko se može prijaviti?
Sve prijave:
Predlagač koji se želi prijaviti mora imati zakonito sjedište u Hrvatskoj.
Jedan predlagač preuzima ulogu koordinatora i prijavljuje se svojoj Nacionalnoj agenciji
za cijeli projekt u ime svih promotora. Preporučljivo je da ulogu koordinatora igra
predlagač koji ugošćuje Aktivnost.
U slučaju neformalne skupine jedan od članova skupine u njeno ime preuzima ulogu
predstavnika i snosi odgovornost za podnošenje prijave svojoj Nacionalnoj agenciji, te
za potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.
Prihvatljivi sudionici
Sudionici u dobi od 13 do 25 godina koji zakonito borave u Programskoj zemlji (do 20% sudionika može biti u dobi od 25 do 30 godina).
 
Trajanje projekta Najviše 15 mjeseci.
 
Trajanje Aktivnosti 6-21 dan, isključujući dane putovanja.
 
 
 
  1. Public Health
 
Rok za prijavu: 19.03.2010.
Ciljevi:
– poboljšati sigurnost zdravlja građana
– promovirati zdravlje, uključujući i redukciju zdravstvene nejednakosti i
– generirati i diseminirati znanje i informacije o zdravlju
Budget:
Sufinanciranje do 60%, u posebnim slučajevima i do 80%
13 399 640 EUR su rezervirana za ovaj natječaj. Maksimalno 15 projekata bi trebalo biti financirano, a 5 stavljeno na rezervnu listu. Prosječni iznos po projektu bi trebao iznositi 1 milion EUR
Prihvatljivi prijavitelji:
–          27 država EU
–          EFTA-EEA zemlje
–          Hrvatska
Ne vladine organizacije, tijela javnog sektora, ustanove višeg obrazovanja, javna administracija, istraživačke institucije i komercijalna poduzeća mogu prijaviti projekte ako vodeći partner ili sudjelovati kao partner. Iz projekta se ne smije ostvarivati dobit. Organizacije privatnog sektora mogu sudjelovati u programu.
 
Partnerstvo:
Projektni prijedlozi trebaju sadržavati Europsku dimenziju, što znači da u projekt trebaju biti uključene minimalno dvije nezavisne institucije (glavni partner i pridruženi partner) koje su ustanovljene u dvije različite države koje sudjeluju u programu. Ne postoji ograničeni broj pridruženih partnera.