Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. svibnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš zahvata: Brza cesta Varaždin – Ivanec – Krapina donijelo 06.04.2016. godine Rješenje KLASA: UP/I 351-03/14-02/80, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-23 da je namjeravani zahvat – izgradnja brze ceste Varaždin – Ivanec – Krapina, nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3 – prihvatljiv za okoliš i ekološku mrežu uz primjenu zakonom propisanih i Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (A, B, C, D , E i F) te provedbe programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže (G, H, i J).