Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. lipnja 2017.

 

 

KLASA: 920-11/17-01/04

URBROJ: 2140/01-02-17-4

Krapina, 30. lipnja 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine», broj 73/97. i 174/04.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije dana 30. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU

o proglašenju elementarne nepogode – tuča

za područje Općine Novi Golubovec

I.

Proglašavam elementarnu nepogodu za područje Općine Novi Golubovec, nastalu uslijed olujnog nevremena praćenog jakom tučom dana 21. lipnja 2017. godine, koje je prouzročilo velike štete na poljoprivrednim kulturama i usjevima.

II.

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda («Narodne novine», broj 73/97. i 174/04.) obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da u roku od 8 dana izradi izvješće – prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te isto dostavi Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Procijenjene poljoprivredne štete Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementranih nepogoda dužno je unijeti u Registar šteta u poljoprivredi.

III.

Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, u cilju smanjenja i sanacije šteta od elementarne nepogode.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

ŽUPAN

Željko Kolar