Zagorje
Bajka na dlanu

Proglašena prirodna nepogoda – nevrijeme 02. lipnja

Datum objave: 6. lipnja 2022.

KLASA: 990-05/22-01/02 

URBROJ: 2140-02-22-6

Krapina, 6. lipnja 2022.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(«Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) župan Krapinsko-zagorske županije dana 6. lipnja 2022. godine donosi

ODLUKU

 o proglašenju prirodne nepogode – tuča

za područje gradova Klanjec i Oroslavje

te općina Kumrovec, Zagorska Sela i Veliko Trgovišće

I.

Proglašavam prirodnu nepogodu za područje gradova Klanjec i Oroslavje te općina Kumrovec, Zagorska Sela i Veliko Trgovišće nastalu uslijed  jake tuče i nevremena koje je 02. lipnja 2022. godine zahvatilo područja jedinica lokalnih samouprava pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivrednim nasadima, stambenim zgradama, građevinama, opremi, poljoprivrednim nasadima te obrtnim sredstvima.

II. 

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj, 16/19.) obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, unesu sve zaprimljene procjene šteta u Registar šteta.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

ŽUPAN

Željko Kolar