Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. travnja 2015.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/15-01/02

URBROJ: 2140/01-08/1-15-9

Krapina, 3. travnja 2015.

Krapinsko–zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (″Narodne novine″, broj 80/2013), postupajući sukladno zahtjevu za provedbu ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu kojeg je podnijela Općina Radoboj, Radoboj 8, Radoboj u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o., Uprava šuma podružnica Zagreb, Šumarija Krapina, Ljudevita Gaja 37, 49000 Krapina izdaje

RJEŠENJE

I. Planirani zahvat sanacije požarišta na južnoj strani Strahinjčice nema značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.

II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

OBRAZLOŽENJE

Nositelj zahvata Općina Radoboj, Radoboj 8, Radoboj u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o., Uprava šuma podružnica Zagreb, Šumarija Krapina, Ljudevita Gaja 37, 49000 Krapina podnio je 19. siječnja 2015. godine Krapinsko–zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša zahtjev za provedbu ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat sanacije požarišta na južnoj strani Strahinjčice na k.č.br. 3561 k.o. Radoboj.

Uvidom u zahtjev utvrđeno je da isti sadrži podatke o nositelju zahvata, opis planiranog zahvata i kartu s ucrtanim obuhvatom istog te je temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (″Narodne novine″, broj 80/2013) zatraženo prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Državni zavod za zaštitu prirode zatražio je nadopunu dostavljene dokumentacije (Dopis Klasa: 612-07/15-38/53 Ur.broj:366-07-3-15-2):

1. detaljan opis planiranog zahvata – podatke o trenutnoj i planiranoj širini puta, duljinu trase zahvata, opis načina izvedbe zahvata, u kojim gabaritima se planira sječa stabala, uključuje li zahvat dodatne radnje poput postavljanja kolničkog zastora, makadama i/ili asfalta i slično, dužinu trajanja zahvata i period izvođenja, te fotodokumentaciju postojećeg stanja puta koji je planirano proširiti.

2. Obrazloženje od Hrvatskih šuma d.o.o., Uprava šuma podružnica Zagreb, Šumarija Krapina, zašto je za dovršetak postupka sanacije požarišta potrebno proći dijelom puta koji vodi od planinarskog doma do opožarene površine, odnosno preko k.č.br. 3561 k.o.Radoboj, s obzirom da je u prethodno traženom zahvatu sanacije požarišta na južnoj strani Strahinjčice pristupni put bio planiran od podnožja Strahinjčice, iz naselja Strahinje Radobojsko (lokacija Poljana), odnosno, zašto već u prethodnom zahtjevu nije bio planiran i pristup požarištu od planinarskog doma.

3. Očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o., Uprava šuma podružnica Zagreb, Šumarija Krapina u kojoj je fazi izvedbe zahvat za koji je izdano rješenje o prihvatljivosti, odnosno koji dio zahvata proširenja putova još nije izveden, te fotodokumentaciju za izvedeni dio zahvata.

Nadopuna zahtjeva dostavljena je Državnom zavodu za zaštitu prirode. Nakon izdavanja stručnog mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode (Klasa: UP/I-351-01/15-01/02; Ur.broj: 366-07-3-15-8) utvrđeno je da se radovi odnose na proširenje šumskog puta na k.č. 3561 k.o. Radoboj koji vodi od planinarskog doma na Strahinjčici do puta planiranog za pristup do opožarene površine i da se planirani zahvat nalazi se unutar ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, ″Narodne novine″ broj 124/2013), unutar područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001115 Strahinjčica.

Naime radovi se odnose na proširenje samog puta na širinu prolaza radnog stroja, odnosno na širinu od cca 3,5 m te će se na dijelovima gdje je došlo do urastanja stabla u prostor puta morati izvršiti nužna sječa kako bi se put mogao proširiti. Za proširenje predmetnog puta biti će potrebno primijeniti korpu i pneumatski čekić, jer se radi o velikom kamenju koje je zbog neodržavanja puta ušlo u prostor puta te ga suzilo na mjestima na širinu pješačke staze. Postavljanje kolničkog zastora, niti druge radnje nisu predviđene. Radovi će trajati oko mjesec dana. Razlog za korištenje puta od planinarskog doma umjesto od podnožja Strahinjčice kako je prvobitno bilo planirano je stoga što se naknadno pokazalo da pristupni put planiran i izveden iz podnožje Strahinjčice s lokacije Poljana ne omogućava potpuni pristup na požarište bez dodatnog rada jačeg stroja, a koji ne može nikako doći iz podnožja Strahinjčice već samo iz pravca planinarskog doma. Izvedba zahvata za koju je prethodno izdano rješenje o prihvatljivosti ja izvršena praktično u potpunosti osim što na nekoliko dionica puta nije ostvarena dovoljna širina za uspješan i siguran prolaz šumskog traktora – radi se o potrebi proširenja na cca 200 m ukupno na potezu od 700 m. Također, Općina Radoboj je navela u nadopuni da predmetni zahvat nema nikakve veze sa zahvatom „Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom)“, za koji se vodio postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Iako u nadopuni nije navedeno koja je duljina dionice radova, a ukupna duljina čestice k.č. br. 3561 k.o. Radoboj iznosi oko 500 m, računa se da je planirana maksimalna površina na kojoj će se provesti zahvat oko 1750 m² (0,0175 ha), s time da tom površinom već prolazi šumski put različite širine, te se očekuje puno manji gubitak šumskog staništa od navedene površine, te iz razloga što pojedine dijelove puta neće biti potrebno uređivati jer su dovoljne širine za prolaz radnog stroja.

Prema standardnom obrascu Natura 2000 (SDF Report) površina ciljnih stanišnih tipova u HR2001115 Strahinjčica iznosi 32 ha za Ilirske hrastovo-grabove šume Erynthronio-Carpinion (91L0) i 208 ha za Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion (9180*).

S obzirom na gore navedeno, odnosno na činjenicu da će sječa stabala biti sporadična i time procijenjeni gubitak šumskog staništa biti mali, te se neće postavljati kolnički zastor, ne radi se o značajnom utjecaju na ciljne stanišne tipove i vrste područja ekološke mreže HR2001115 Strahinjčica. Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže pa smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata, kao što je odlučeno u točki I. izreke ovog rješenja.

 

Točka II. ovog rješenja o obavezi objave ovog rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (″Narodne novine″, broj 80/2013) i članka 7. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (″Narodne novine″, broj 64/2008).

PROČELNIK

mr. sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ.