Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. travnja 2014.

KLASA: 612-01/13-01/15

URBROJ: 2140/01-10-14-28

Krapina, 27. ožujka  2014.

 

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“ broj 48/04. i 44/09.), članka 3. stavka 3. Odluke o kulturnom vijeću Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 16/04. i 30/09.), i članka 32. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj13/01., 5/06., 11/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), župan Krapinsko – zagorske županije donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Kulturnog vijeća Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2014 -2018. g.

 

I.

Za članove Kulturnog vijeća Krapinsko – zagorske županije u razdoblju 2014-2018. iz  područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, imenuju se:

 

 

  1. glazba i glazbeno scenske djelatnosti; Krešimir Končevski             
  2. dramske umjetnosti; Adalbert Turner Juci            
  3. film i kinematografija; Nenad Borovčak                 
  4. knjiga i nakladništvo; Vlasta Horvatić Gmaz
  5. likovne umjetnosti; Maja Vukina Bogović                  
  6. nove medijske kulture i kul. stva. mladih; Ljiljana Cvetko         
  7. među. kult. suradnja i europske integracije; Vlasta Krklec            

 

 

II.

Mandat članova Kulturnog vijeća Krapinsko – zagorske županije iz točke I. traje 4 godine.

 

                                                                                III.

Izrazi koji se koriste u ovome dokumentu i koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

 

                                                                                                                     ŽUPAN

                                                                                                                Željko  Kolar