Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. siječnja 2020.

Za namjeravani zahvat, održavanje potoka Križanec na području Općine Bedekovčina, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.