Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. siječnja 2020.

Za namjeravani zahvat, održavanje rijeke Krapina na području Grada Zaboka nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.