Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. studenoga 2018.

Za namjeravani zahvat, izgradnja građevine za uzgoj peradi kapaciteta 36 300 komada brojlera i spremišta za poljoprivredne stojeve na k.č. br. 30/8 k.o. Pešćeno u Općini Konjščina, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.