Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. rujna 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 602-03/21-01/154
URBROJ: 2140/01-02-21-1
Krapina, 1. rujna 2021.

 

Na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. („Narodne novine“, broj 94/21.)  i članka  32. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije, d o n o s i

ODLUKU
o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovom Odlukom o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u Republici Hrvatskoj, s prebivalištem ili boravištem na području Krapinsko-zagorske županije u školskoj godini 2021./2022.

Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke, sufinancira se javni linijski prijevoz u cestovnom prometu i javni linijski prijevoz u željezničkom prometu, a iznimno i drugi oblik prijevoza, na područjima gdje nema odgovarajućeg javnog prijevoza i koji se obavlja od adrese u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole (dalje u tekstu: prijevoz učenika).

 

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Članak 3.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da je njihovo prebivalište ili boravište na području Krapinsko-zagorske županije,
  • da su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske,
  • da  udaljenost od adrese u mjestu njihova prebivališta, odnosno boravišta do adrese u mjestu škole iznosi 5 i više kilometara,
  • da svakodnevno putuju od adrese u mjestu prebivališta do adrese u mjestu škole ili na redovitu učeničku praksu, sredstvima javnog linijskog prijevoza (autobus i vlak), a iznimno drugim oblikom prijevoza, na područjima gdje nema odgovarajućeg javnog prijevoza.

III. SUFINANCIRANJE

Članak 4.

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika utvrđuje se na sljedeći  način:

akod javnog linijskog autobusnog prijevoza  s određenim iznosom prema određenoj zoni: I zona do 10,00 km, sa 69 kn; II zona od 10,01 do 20,00 km, sa 99 kn; III zona od 20,01 do 30,00 km,  sa 122 kn;      IV zona od 30,01 do 40,00 km, sa 145 kn; V zona od 40,01 do 50,00 km, sa 168 kn; VI zona od 50,01 i više  km; sa 198 kn

b)      kod željezničkog prijevoza po jedinstvenoj željezničkoj tarifi 12,5% cijene mjesečne učeničke karte

c)      kod drugog oblika prijevoza koji nije obuhvaćen Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. („Narodne novine“, broj 94/21.) – stalnim mjesečnim iznosom za vrijeme pohađanja nastave i/ili stručne prakse,  u odnosu na udaljenost na kojoj se taj oblik prijevoza odvija i to:  I. zona: 5-10 kilometara, subvencija  je 360 kn;  II. zona: 10,1 – 20 kilometara, subvencija je 480 kn:  III. zona: 20,1 i više kilometara, subvencija  600 kn.

Ako je u mjesecu broj nastavnih dana deset ili manje, županijske subvencije iz alineja „a“ i „c“ se umanjuju za ½..

Članak 5.

Učenici kojima je mjesto prebivališta od mjesta školovanja udaljeno preko 5 kilometara (u skladu s daljinarom HAK-a) te nemaju mogućnost korištenja javnog linijskog prijevoza, odnosno drugog organiziranog putničkog prijevoza odobrenog od nadležnog tijela, a u školu se na udaljenosti preko 5 km, na području Republike Hrvatske, prevoze vlastitim prijevozom, imaju pravo na subvenciju prema alineji „c“  članka 4. ove Odluke.

Ako roditelj/staratelj/skrbnik istim autom u isto vrijeme i na istoj relaciji prevozi dva ili više učenika, ima pravo na naknadu samo za jednog učenika.

Zahtjev za subvenciju prema alineji „c“ članka 4. ove Odluke podnosi roditelj/ staratelj/ skrbnik te se realizacija te subvencije regulira posebnim ugovorom.

 

IV. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 6.

Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika ili uz poseban zahtjev kod drugog oblika prijevoza.

Članak 7.

Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza sukladno ovoj Odluci, obavezan je prilog uz račun koju izdaje prijevoznik svaki mjesec, a izrađuje se na osnovu izdanih propisanih  potvrda i /ili popisa. Popis treba biti usklađen s popisom koji prijevoznik izrađuje za isplatu državne subvencije i treba sadržavati barem ove podatke: ime i prezime učenika, naziv škole i razred koji pohađa, adresu prebivališta ili boravišta i naziv grada/općine, relaciju (zonu) s brojem km na kojoj se prevozi, punu cijenu mjesečne karte, iznose subvencija u skladu s člankom 4. ove Odluke, iznos doplate roditelja do ukupne cijene te broj dozvole za obavljanje javnog linijskog prijevoza.

 

Članak 8.

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza učenika uređuju Županija i prijevoznik ugovorom.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova Odluka objaviti će se  u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a primjenjuje se od 06. rujna 2021. godine.

 

ŽUPAN
Željko  Kolar