Zagorje
Bajka na dlanu

Zatvaranje Javnog poziva za provedbu mjere Potpora za pripremu projekata u 2015. godini

Datum objave: 18. kolovoza 2015.

               ŽUPAN

KLASA: 320-01/15-01/18
URBROJ: 2140/01-02-15-67
Krapina, 20. kolovoz 2015.
Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13- pročišćeni tekst) te članka 9. Pravilnika za provedbu mjere: Potpora za pripremu projekata u 2014. i 2015. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 3/14 i 1/15) župan Krapinsko-zagorske županije donosi

 

ZAKLJUČAK

o zatvaranju Javnog poziva za provedbu mjere Potpora za pripremu

projekata u 2015. godini

I.Zatvara se Javni poziv za provedbu mjere Potpora za pripremu projekata u 2015. godini (KLASA: 320-01/15-01/18, URBROJ: 2140/01-02-15-2) objavljen 03. ožujka 2015.godine na web stranici Krapinsko-zagorske županije i Zagorskom listu s danom 1. rujna 2015. godine.

 

ŽUPAN
Željko Kolar