Zagorje
Bajka na dlanu

Župan Kolar na sastanku sa Vladom RH

Datum objave: 19. rujna 2020.

Glavna tema sastanka bila je predstojeća porezna reforma, reforma lokalne samouprave te korištenje europskih fondova i Plan gospodarskog oporavka. Na sastanku su, među ostalim, prezentirane najznačajnije mjere koje se planiraju provesti od 2021. godine. Radi se o snižavanju poreznih stopa poreza na dohodak – s 24% na 20% odnosno s 36% na 30%, te s 12% na 10% koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti, poreznom tretmanu nacionalne naknade za starije osobe – pri čemu se ona ne bi smatrala primitkom na koji se plaća porez na dohodak i ne bi se uzimala u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove. Uz te mjere, predlaže se i povećanje postotka uvećanja obračunatog poreza na dohodak s 50% na 100% pri utvrđivanju poreza na dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena obzirom na smanjenje porezne stope po toj osnovi s 36% na 30%. Što se tiče izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, najznačajnija promjena je to što će se udio od 17% poreza na dohodak koji se koristi za fiskalno izravnanje izdvojiti iz poreza na dohodak, a ta će se sredstva osigurati u državnom proračunu.  Time će se povećati udjeli raspodjele u porezu na dohodak županijama, općinama i gradovima, uz zadržavanje postojećeg udjela za decentralizirane funkcije od 6%.


Fotogalerija