Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. svibnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

KLASA: 920-11/23-01/04
URBROJ: 2140-02-23-3
Krapina, 31. svibnja 2023.

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije dana 31. svibnja 2023. godine donosi

 

ODLUKU
o proglašenju prirodne nepogode
klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta
za područje Općine Desinić

 

I.

Proglašavam prirodnu nepogodu – klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta, na području Općine Desinić nastalu uslijed obilnih padalina tijekom mjeseca svibnja,  pri čemu su nastale velike materijalne štete na komunalnoj infrastrukturi, nerazvrstanim cestama, građevinskom i poljoprivrednom zemljištu.

 

II.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj, 16/19.) obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke zaprimi prijave oštećenika na propisanom obrascu, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode unese zaprimljene prve procjene šteta u Registar šteta.

 

III.

Zadužuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu šteta prijavi Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda putem Registra šteta u roku od 50 dana od donošenja ove Odluke.

 

IV.

Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obvezuje se dostaviti konačnu procjenu štete Državno povjerenstvu i nadležnim ministarstvima putem Registra šteta u roku od 60 dana od donošenja Odluke.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

ŽUPAN
Željko Kolar