Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. rujna 2014.

Ž U P A N

KLASA: 920-01/14-01/04

URBROJ: 2140/01-02-14-9

Krapina, 30. rujna 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(«Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda («Narodne novine» broj 73/97. i 174/04.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije dana 30. rujna 2014. godine donosi

ODLUKU

o proglašenju elementarne nepogode – odron zemljišta

na području Grada Pregrade

I

Proglašavam elementarnu nepogodu na području Grada Pregrade, nastalu uslijed nepovoljnih vremenskih prilika tijekom mjeseca rujna (obilne količine kiše) koje su dovele do otvaranja brojnih novih klizišta i već postojećih i djelomično saniranih. Nastala klizišta nanijela su velike materijalne štete na stambenim i gospodarskim objektima, poljoprivrednim površinama, nerazvrstanim cestama i komunalnoj infrastrukturi.

II

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda («Narodne novine» broj 73/97. i 174/04.) obvezuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da odmah ili u što je najkraćem mogućem roku izradi izvješće – prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda koje će zbirne podatke dostaviti Državnom povjerenstvu. Od ukupno procijenjene štete, procijenjene poljoprivredne štete Gradsko povjerenstvo dužno je unijeti u Registar šteta u poljoprivredi.

III

Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, u cilju smanjenja i sanacije šteta od elementarne nepogode.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

ŽUPAN

Željko Kolar