Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Novosti 16.9.2020
Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo, udruge i mladiNatječaji ostalih institucija

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana - Zakup poslovnog prostora

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana daje u zakup poslovne prostore za obavljanje djelatnosti: prodaja tiskovina i za djelatnost ljekarne ili specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskim proizvodima.

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Ur.br.: 01- 2900/3-20
Zabok, 08.09.20.godine

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, u daljnjem tekstu: Odluka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 5/20), Odluke Upravnog vijeća Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana ur.br.: Ur.br.: 01- 2889/3-20, od 13.08.2013.godine, te Zaključka Župana, Klasa: 500-01/20- 01/99, ur.br.:2140/01-02-20-2, od 01.09.2020. godine, raspisuje se

JAVNI  NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Bračak 8, Zabok (u daljnjem tekstu: Bolnica)

Podaci o poslovnom prostoru  - površina i namjena

1. za djelatnost prodaje tiskovina

Poslovni prostor se nalazi u prizemlju Glavne građevine Bolnice, Bračak 8, Zabok, površine:  15,2 m².

Zakupac poslovnog prostora ima pravo koristiti zajedničke prostorije: WC muški 8,1 m, WC ženski 7,8 m2, WC invalidi 4,3 m2; ukupno 20,2 m2

2. za djelatnost ljekarne  ili specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskim proizvodima

Poslovni prostor se nalazi u prizemlju glavne građevine Bolnice, Bračak 8, Zabok, površine 76,4 m².

Zakupac poslovnog prostora ima pravo koristiti zajedničke prostorije: WC muški 8,1 m, WC ženski 7,8 m2, WC invalidi 4,3 m2; ukupno 20,2 m2

Poslovni prostor se može razgledati svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 10,00 sati, uz prethodnu najavu Ovčarić Vladimiru, dipl.ing.stroj.broj mob: 091 629 00 02.

Početni iznos zakupnine

Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi:

1. Prodaja tiskovina - 190,00 kuna za 1 m² poslovnog prostora i 38,00 kuna za zajedničke prostorije, sve uvećano za PDV (15,2 m² x 190,00 kuna)2.888,00 kuna +(20,2 m²x 38,00 kuna) 767,6 kuna

Za djelatnost prodaje tiskovina dodatno se naplaćuje naknada za korištenje zajedničkih uređaja i za obavljanje zajedničkih usluga u zgradi, te za režije (uz izuzetak električne energije) u visini od 450,00 kuna, uvećano za PDV.

Potrošnja električne energije se naplaćuje prema očitanju (kontrolnog) brojila.

2. Ljekarne ili specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskim proizvodima - 85,00 kuna za 1 m² poslovnog prostora i 38,00 kuna  za zajedničke prostorije, sve uvećano za PDV (76,4 m ² x 85,00 kuna) 6.494,00 kuna +(20,2 m²x 38,00 kuna) 767,6 kuna

Za djelatnost ljekarne dodatno se naplaćuje naknada za korištenje zajedničkih uređaja i za obavljanje zajedničkih usluga u zgradi, te za režije (uz izuzetak električne energije) u visini od 1.000,00 kuna, uvećano za PDV.

Potrošnja električne energije se naplaćuje prema očitanju (kontrolnog) brojila.

Vrijeme na koje se zasniva zakup

Zakup se zasniva na 5 (pet) godina.

Prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu

Pravo prvenstva utvrđuje se sukladno  Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članku 6, stavak 11, uvažavajući odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17).

Plaćanje jamčevine za ozbiljnost ponude

Ponuditelji su u obvezi uplatiti na račun Bolnice, jamčevinu u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine, te dokaz o uplati treba priložiti ponudi, a ponude uz koje nije priložen dokaz o uplaćenoj jamčevini, neće se razmatrati.

Način i rok podnošenja ponuda

Pismene ponude za natječaj, sa svim traženim dokumentima i podacima, dostavljaju se na adresu: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, 49210 Zabok.

Rok za dostavu ponuda iznosi 8 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu (lokalni tjednik).

Ponude se dostavljaju neposredno na urudžbeni zapisnik Bolnice, svaki radni dan od 7,00 do 15,00 h ili preporučeno, u zatvorenoj omotnici  s naznakom «Ponuda za zakup poslovnog prostora– prodaja tiskovina/ili ljekarna-specijalizirana prodavaonica za promet na malo medicinskim proizvodima, ne otvaraj».

Jamstvo za dobro ispunjenje ugovora

Kao jamstvo za dobro ispunjenje ugovora  najpovoljniji ponuditelj je dužan prilikom potpisa ugovora o zakupu predati zakupodavcu jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije na iznos tromjesečne zakupnine.

Sadržaj Ponude

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponuda mora sadržavati:

a) podatke o ponuditelju: ime, prezime i adresu fizičke osobe,  naziv  i adresu tvrtke za pravne osobe, te punomoć za zastupanje ako ponuditelj nije u mogućnosti osobno biti nazočan otvaranju ponuda,

b) naznaku poslovnog prostora za koji se ponuda podnosi,

c) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u kunama po 1 m² i iznos mjesečne zakupnine za cijeli poslovni prostor.

Uz ponudu se kao sadržaj ponude moraju priložiti dokazi o sposobnosti:

a) izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra, ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje mogućnost obavljanja djelatnosti vezano za zakup prostora za koji se natječe, ne stariji od 6 mjeseci, izvornik ili ovjerena preslika,

b) izjavu odgovorne osobe ponuditelja za sebe i za pravnu osobu, da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika,

c) potvrdu porezne uprave o stanju duga kao dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 dana, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

d) dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON-2, odnosno SOL-2 ili sl.) kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, ne stariji od 30 dana, izvornik ili ovjerena preslika, te da račun nije bio u blokadi u prethodnih 6 mjeseci,

f) dokaze o pravu prvenstva sukladno  članku 6, stavak 11 Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, uvažavajući članak 132 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata, 

g) dokaz o uplati jamčevine u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine:

- za djelatnost prodaje tiskovina: 2.888,00 kuna x3 (15,2 m² x 190,00 kunax3)

- za djelatnost ljekarne  ili specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskim proizvodima 6.494,00 kuna x 3 (76,4 m ² x 85,00 kunax3)

h) Izjavu ponuditelja da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti ljekarne sukladno Zakonu o ljekarništvu i/ili Izjavu ponuditelja da ispunjava sve uvjete za promet na malo medicinskim proizvodima sukladno Pravilniku o uvjetima za obavljanje prometa na malo i davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo medicinskim proizvodima.

Razlozi zbog kojih se ponude ne mogu razmatrati

Ponude uz koje nije priložen dokaz o uplaćenoj jamčevini i ponuda ponuditelja koji na dan objave javnog natječaja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema zakupodavcu (osim ako je ponuditelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja), nije moguće uzeti u razmatranje.

Kriterij odabira

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Javno otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda je u „Sivoj dvorani“ Bolnice prvi radni dan nakon isteka roka za podnošenje ponuda, u 12,00 sati, odnosno po isteku 8 dana od dana objave u Zagorskom listu.

Javno otvaranje ponuda je na dan 24.09.2020. godine.

Sklapanje Ugovora o zakupu

S ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, zaključiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora pod uvjetima i na način određen Zakonom o zakupu i prodaji poslovnog prostora i Odlukom.

Podzakup

Zakupnik može zakupljeni prostor dati u podzakup, ali samo ako se time ne nanosi šteta Bolnici, te samim time Bolnica mora dati prethodnu suglasnost za davanje prostora u podzakup. Zakupnik mora jamčiti da će podzakupnik koristiti prostor prema ugovoru o zakupu.

Objava natječaja

Natječaj se objavljuje  na web stranici Krapinsko-zagorske županije i Bolnice, te u Zagorskom listu kao lokalnom tjedniku, a obavijest o objavi natječaja će se uputiti u Večernji list.

Kao dan objave natječaja, smatra se dan njegove objave u Zagorskom listu.

Poništenje natječaja

Ovaj natječaj se može poništiti u svako doba, bez navođenja razloga.

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA


Zadnja promjena: 16.9.2020 | Prikazano 2923 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
kolovoz 2022
poutsrčepesune
25262728293031
1
 • Novih 347.000 kuna za povećanje poljoprivredne proizvodnje
 • Krapinsko-zagorska županija
 • 5 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
 • 2
 • 105 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Jana Pavalić - novi uspjesi šampionke iz Gornje Stubice
 • Zamjenica župana na obilježavanju Oluje u Krapini
 • 174 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 72 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 24 novozaražene osobe na području KZŽ
 • 39 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 38 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 3
  108 novih osoba pozitivno na koronavirus
  4
 • Health IT Akademija - školovanje i prijava
 • Obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
 • 115 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 5
  129 novih osoba pozitivno na koronavirus
  6
 • Održan prijam za učenike koji su postigli izniman rezultat na državnoj maturi
 • Županijski stožer o trenutnoj epidemiološkoj situaciji
 • Otvorena izložba o zagorskim braniteljima na slavonskoj bojišnici
 • Dan Općine Krapinske Toplice
 • 10 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 170.000 KUNA ZA 17 TURISTIČKIH MANIFESTACIJA
 • 7
  39 novih osoba pozitivno na koronavirus
  8
  4 nove osobe pozitivne na koronavirus
  9
 • Svečana sjednica povodom Dana općine Konjščina
 • 247 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • IN MEMORIAM - Tihomir Premužak
 • 10
  143 nove osobe pozitivne na koronavirus
  11
 • 129 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Natječaj za potporu za povećanje poljoprivredne proizvodnje
 • Natječaj za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina za 2022. g.
 • Natječaj za razvoj poljo. proizvodnje i promociju poljo. proizvoda u 2022.
 • 12
 • Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u kulturi 2023
 • 104 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća
 • 13
  100 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  14
 • Svečana sjednica povodom Dana grada Oroslavja
 • 25 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 15
 • 7 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Tradicionalno braniteljsko natjecanje u pripremanju kotlovine
 • 16
 • Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi
 • 8 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Jesenski upisni rok za učenike s teškoćama u razvoju
 • 17
  173 nove osobe pozitivne na koronavirus
  18192021
  22232425262728
  2930311234
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika