Zagorje
Bajka na dlanu

Radna tijela županijske skupštine

VIJESTI PREMA KRITERIJU

19. lipnja 2017.

Odbor za statut i poslovnik

Odbor za statut i poslovnik razmatra opća pitanja važna za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustrojstva Krapinsko-zagorske županije, te sudjeluje u izradi Statuta i Poslovnika Skupštine. Ovaj odbor utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika Skupštine i predlaže pokretanje postupka za njihovu izmjenu, razmatra inicijative, mišljenja i primjedbe o pitanjima statutarne i poslovničke naravi što ih Skupštini upute građani, pravne i druge osobe. On daje mišljenja u vezi primjene statutarnih i poslovničkih odredaba, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata što ih donosi Skupština te daje mišljenja o njihovoj usklađenosti s pravnim sustavom Republike Hrvatske, Statutom Županije i drugim propisima Županije. Predlaže, odnosno daje odgovore Ustavnom sudu u slučaju pokretanja postupaka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih općih akata koje donosi Skupština. Utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata Skupštine kad to ocijeni potrebnim te obavlja i druge poslove određene Statutom Županije, Poslovnikom i odlukama Skupštine.
Pročitaj više
19. lipnja 2017.

Odbor za gospodarstvo

Odbor za gospodarstvo prati i razmatra stanje u području gospodarstva, razvoja poduzetništva te daje Skupštini prijedlog i mišljenja radi poduzimanja potrebnih mjera i radnji u pogledu razvoja i unapređenja stanja u tom području.
Pročitaj više
19. lipnja 2017.

Odbor za predstavke i prijedloge

Odbor za predstavke i prijedloge razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Skupštini te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje propisa i prava građana u postupku pred tijelima koja imaju javne ovlasti. On ispituje, putem nadležnih tijela, osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga te ukazuje nadležnim tijelima na potrebu poduzimanja na zakonu osnovanih mjera te o tome izvješćuje podnositelje predstavki, pritužbi odnosno prijedloga.
Pročitaj više
19. lipnja 2017.

Mandatno povjerenstvo

Mandatno povjerenstvo raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava članova i članica Skupštine i izvješćuje Skupštinu o mirovanju odnosno prestanku mandata člana ili članice Skupštine i početku mandata zamjenika/ce te o prestanku mirovanja mandata članice ili člana Skupštine.
Pročitaj više
19. lipnja 2017.

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda organizira i usklađuje procjenu štete u općinama i gradovima, utvrđuje štetu za cijelu županiju, daje podatke o šteti županu radi proglašenja elementarne nepogode, potvrđuje štetu za područje županije kojoj pomoć određuje lokalna samouprava, Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu predlaže odobrenje žurne financijske i druge pomoći, izrađuje svodne preglede šteta za županiju i prema redovitu ih postupku dostavlja Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu, izrađuje izvješće o svom radu i utrošku sredstava pomoći na području županije prema korisnicima sredstava pomoći, prethodno potvrđuje vrijednost štete sa područja gradova i općina, ustrojava stručna povjerenstva općina i gradova za procjenu šteta i usklađuje njihov rad, daje prijedloge za odobravanje pomoći iz proračuna županije, priprema prethodno izvješće za Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo financija te nadležno ministarstvo o nastanku nepogoda, Državnom povjerenstvu i Vladi Republike Hrvatske daje prijedlog sa podacima neophodnim za proglašenje elementarne nepogode na razini države, obavlja i druge poslove određene odlukom o osnivanju, odnosno poslove koje mu prenese Državno povjerenstvo ili mu povjere općinska, odnosno gradska povjerenstva.
Pročitaj više
19. lipnja 2017.

Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje

Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje prati i razmatra stanje u području turizma i zaštite čovjekovog okoliša, graditeljstva i prostornog planiranja te predlaže Skupštini provođenje potrebnih mjera i radnji radi unapređenja stanja u tom području.
Pročitaj više
10. listopada 2016.

”Razvoj građanske kompetencije mladih u KZŽ”

U petak, 07. listopada 2016. Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije održao je u Tuhlju svoju 8. sjednicu, s temom ''Razvoj građanske kompetencije mladih u KZŽ''.
Pročitaj više
19. rujna 2016.

Najava sjednica radnih tijela Županijske skupštine

Radna tijela Skupštine razmatraju prijedloga odluka i drugih akata te druga pitanja koja su na dnevnom redu sjednice Skupštine i o njima daju mišljenja i prijedloge.
Pročitaj više
12. kolovoza 2016.

Odbor za promet i veze

14. sjednica Odbora za promet i veze Županijske skupštine bit će održana u četvrtak, 18. kolovoza 2016. godine, u dvorani za sastanke Krapinsko-zagorske županije u Krapini s početkom u 08:00 sati.
Pročitaj više
4. srpnja 2016.

Promjene u radnim tijelima Županijske skupštine

Županijska skupština je na svojoj 20. sjednici, održanoj 29. lipnja 2016. godine, donijela odluku o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika Odbora za gospodarstvo te član Odbora za komunalne djelatnosti Županijske skupštine.
Pročitaj više