Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. travnja 2015.

U Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini je u četvrtak, 9. travnja, održana 12. sjednica Županijske skupštine. Prisutno je bilo 38 od 41 člana Skupštine. Predsjedala je predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki. Sjednici su nazočili župan Željko Kolar, zamjenica župana za društvene djelatnosti Jasna Petek i zamjenik župana za gospodarstvo Anđelko Ferek-Jambrek.

 

 Raspravljalo se prema dnevnom redu:

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Županijske skupštine održane 5. veljače 2015. godine,

2. Informacija Policijske uprave krapinsko-zagorske o općem stanju sigurnosti na području Krapinsko-zagorske županije tijekom 2014. godine,

3. Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine,

4. Prijedlog odluke o donošenju II. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije,

5. Prijedlog zaključka o odobrenju Odluke o izmjenama Društvenog ugovora trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske

6. Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka Ugovoru o kupoprodaji nekretnina između Krapinsko-zagorske županije i ETI Inženjering d.o.o.,

7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županije za 2014. godinu,

8. Prijedlog odluke od davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana ŽUC-a za 2014. godinu,

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene Financijskog plana ŽUC-a za 2015. godinu,

10. Izvješće o radu za 2014. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

11. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Županije,

12. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-veljača 2015.g,

13. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije u 2014. godini,

14. Izvješće o radu mrtvozorničke službe u 2014. godini

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana koji dužnost obnašaju profesionalno,

16. Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2015. godinu.

 

Peta točka je dodana nakon što je Skupština prihvatila Županov prijedlog dopune dnevnog reda.

 

Najviše pažnje članova Skupštine privuklo je izvješće župana o radu u drugoj polovici 2014. godine. Župan Željko Kolar je tijekom izlaganja iznio niz statističkih podataka kojim je ilustrirao stanje na području Županije. Kao najvažnije je izdvojio smanjenje nezaposlenosti za 15,3%, na 17,7%, čime je ta stopa prvi put nakon 2010. godine pala ispod državnog prosjeka. Osim pada nezaposlenosti župan je spomenuo i rast obveznika mirovinskog osiguranja, rast postotka visokoobrazovanih, napredak na ljestvici konkurentnosti i veliku uštedu na troškovima prijevoza učenika za 2015. godinu što je omogućilo veća ulaganja u materijalne troškove škola. Župan Kolar je naglasio da je nezadovoljan visinom prosječne plaće na području Županije, ali da razloge toj činjenici treba tražiti u dugogodišnjim procesima formiranja strukture gospodarstva. Zaključio je s tvrdnjom da je stanje u Županiji nije idealno, ali da treba biti zadovoljan s pozitivnim trendovima, prvenstveno povećanjem zapošljavanja.

Žarko Tušek, potpredsjednik Županijske skupštine i čelnik oporbe, nije se složio sa županovom ocjenom stanja na području Županije. Naglasio je da smatra da Krapinsko-zagorska županija ima sve preduvjete da na svim područjima bude u hrvatskom vrhu.

Potpredsjednik Županijske skupštine i predsjednik Kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada Tomislav Končevski rekao je da podržava rad župana, makar se uvijek može bolje i istaknuo da bi se kritike trebale kombinirati s konkretnim prijedlozima koji bi doveli do poboljšanja stanja.

 

Skupština je Izvješće župana prihvatila većinom glasova, uz suzdržanu oporbu.

 

Županijska skupština je prihvatila i ostala izvješća te prijedloge odluka i zaključka o kojima je raspravljala.

Od opširnog dnevnog reda izdvajamo nekoliko točaka:

Skupština je donijela II. ciljane izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije koji je donesen radi osiguranja prostorno planskih uvjeta za razvoj energetske, prometne i komunalne infrastrukture od važnosti za Republiku Hrvatsku i Županiju utvrđivanjem i osiguranjem planiranih trasa koridora: međunarodnog plinovoda Rogatec–Zabok, magistralnih plinovoda Đurmanec-Lepoglava, Zabok-Ludbreg i Zabok-Lučko, novog koridora brze ceste na dionici Zlatar Bistrica-Marija Bistrica-Kašina, izmještanje lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na područje Grada Oroslavje te određivanje mogućih lokacija za izradu kazeta za zbrinjavanje azbesta. Nova varijanta dionica brze ceste će prolaziti zapadnim područjem Općine Marija Bistrica i dijelom Općine Gornja Stubica. Procjenjuje se da će usvojena varijanta trase, izrađene od Hrvatskih cesta, imati puno niže troškove gradnje, prvenstveno zbog činjenice da je ukupna duljina objekata (tuneli i vijadukti) njenim odabirom smanjena za više od 3.500 metara.

Članovi Županijske skupštine odlučili su da će ovogodišnja županijska priznanja dobiti Zorislav Drempetić Hrčić, Tomislav Kuharić, Dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina, Vlasta Krklec, Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Krapinsko-zagorske županije, Zajednica športskih borilačkih klubova Hrvatski vuk Budinšćina, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Mirko Majsec i Sanja Kovačić. Priznanja Županije će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine koja će se povodom Dana županije, 23. travnja (blagdan sv. Jurja) održati u Termama Tuhelj.

Županijska skupština je odobrila sklapanje Dodatka Ugovoru o kupoprodaji nekretnina između Krapinsko-zagorske županije i ETI Inženjering d.o.o. Ovime se, zbog problema s izvođačem radova na uređenju ambulante Doma zdravlja u Zaboku, produljuju rokovi navedeni u prvotnom ugovoru tako da je novougovoreni rok završetka I. faze doma umirovljenika, kapaciteta 98 kreveta, 1. svibnja 2017. godine.. Josip Kovačić, predsjednik Županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika, izrazio je zadovoljstvo što se projekt koji će dovesti do izgradnje doma umirovljenika u prostorima stare bolnice u Zaboku završava, makar u malo produženom roku.

Članovi Županijske skupštine su jednoglasno prihvatili županov prijedlog o smanjenju plaće za dužnosnike Županije (župan i njegovi zamjenici) za 6% tako da će njihova osnovica plaće sada iznositi 1.853,50 kuna.

 

Prije početka rada po dnevnom redu održan je aktualni sat.

 

Miljenko Jerneić je podsjetio na inicijativu Zagorske stranke da se gora Ivančica proglasi parkom prirode i upitao župana na koji se način planira razvijati turizam Krapinsko-zagorske županije, s obzirom da se ona ne spominje u Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske.

Župan Željko Kolar je odgovorio da će se detaljna vizija razvoja turizma na području Županije napraviti u masterplanu turizma, za čiju izradu su dobivena sredstva i od Ministarstva turizma. U tijeku je akcija brendiranja Zagorja kao bajke na dlanu, Županija se promiče kako na području Hrvatske, tako i na inozemnim sajmovima. O rezultatima govori činjenica da je na području Krapinsko-zagorske županije zabilježen kontinuiran rast dolaska i noćenja turista. Župan je naglasio da je proglašenje Ivančice Parkom prirode u nadležnosti države, a da su tek za niže razine zaštite u nadležnostima županija. Podsjetio je da takvo proglašenje zahtijeva i određene troškove

 

Stanko Belina je županu postavio pitanje ima li istine u tvrdnjama sindikalnog povjerenika u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u kojima govori o negativnostima u poslovanju Bolnice i navodnoj namjeri njezinog vodstva za privatizacijom iste.

Župan Željko Kolar je odgovorio da je sindikalni povjerenik napisao pismo u kojem je naveo svoje zaključke. Predsjednica Županijske skupštine je od župana zatražila da od ravnateljice i predsjednice Upravnog vijeća, koje vode Bolnicu, zatraži očitovanje o tim tvrdnjama. Očitovanje je zatraženo i dostavit će se članovima Skupštine po primitku.

 

Mišo Grilec je županu postavio pitanje o stanju u nekim područjima poljoprivrede. Zanimalo ga je hoće li se samoopskrbnim gospodarstvima isplatiti preostali dio potpore za 2014. godinu, do iznosa od 500 obećanih kuna. Koja je svrha Poljoprivredne zadruge Puran zagorskih brega, ako sav novac troši na plaće zaposlenika te hoće li Zagorska razvojna agencija organizirati dodatne edukacije za poljoprivrednike?

Župan Željko Kolar je opovrgnuo tvrdnje o obećanom novcu i istaknuo da je bilo riječ u gornjoj mogućoj granici potpore. Sav predviđen novac je isplaćen poljoprivrednicima koji su ispunili uvjete natječaja, a kojih je bilo više od 1.800. Župan je naglasio da zadruga Puran zagorskih brega provodi brojne promotivne aktivnosti, što se može vidjeti po medijskim natpisima, ali i izdavanju monografije Zagorski puran. Župan je napomenuo da Zagorska razvojna agencija organizira brojne edukacije, tako i one za poljoprivrednike.

 

Mirko Krznar je postavio pitanje vezano uz sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije namijenjena malim projektima jedinica lokalne i regionalne samouprave. S obzirom da su župani ti, koji prema njegovim informacijama, odlučuju kome će se ta sredstva dodijeliti, upitao je župana kako će se vršiti podjela tih sredstava 2015. godine.

Župan Željko Kolar je odgovorio da nije točno da župani dijele spomenuta sredstva. To je očito jer bi u tom slučaju novac bio dodijeljen županijskim projektima. Također nije istinita primjedba da se novac dijeli prema stranačkoj pripadnosti. Ilustrativan je primjer da je jedan projekt Krapinsko-zagorske županije odbijen, dok je istovremeno prihvaćen projekt Općine Budinšćina.

 

Mladen Popović je postavio pitanje: Postoji li zapreka da se članu Skupštine koji je na aktualnom satu postavio pitanje, a nije zadovoljan s odgovorom, omogući pravo na repliku?

Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, je odgovorila da postoji mogućnost promjene Poslovnika Županijske skupštine koja bi rezultirala dopuštanjem replike.

 

Zdravko Tušek je županu postavio pitanje vezano uz europske fondove. Koliko je točno eura došlu u ovu županiju prošle godine i koliko novaca se očekuje ove godine.

Župan Željko Kolar je odgovorio da će točan iznos dostaviti pisanim putem. Istaknuo je da način i brzina povlačenja sredstva ovisi o dinamici otvaranja fondova.

 

Nina Gradiški Zrinski je podsjetila da je već tražila tematsku sjednicu o stanju u zdravstvu na području Županije i upitala župana gdje je zastalo s njezinim sazivanjem.

Župan Željko Kolar je odgovorio da za sazivanje sjednice treba konkretan prijedlog s temama i ciljem. Zamolio je članicu Skupštine da uputi takav prijedlog pa će se u dogovoru s predsjednicom Skupštine takva sjednica i sazvati. Napomenuo je da, prema njegovim informacijama, za to nema potrebe. Županija nema utjecaja na određivanje cijena zdravstvenih usluga. Župan je naglasio da će Skupština uskoro na sjednici raspravljati o godišnjim izvješćima o radu i financijskom poslovanju županijskih zdravstvenih ustanova pa će to biti prilika da o toj problematici ispitaju ravnatelje ustanova. 

 

Materijali

Zapisnik

 

Prije same sjednice sastala su se sljedeća radna tijela Županijske skupštine:

Odbor za promet i veze

Povjerenstvo za priznanja

Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje

Odbor za financije i proračun

Odbor za društvene djelatnosti

Odbor za komunalne djelatnosti