Zagorje
Bajka na dlanu

Pravilnik o načinu provođenja stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata

Datum objave: 29. prosinca 2023.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) župan donosi

Pravilnik o načinu provođenja stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o provođenju stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata (dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđuje se način provođenja stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata po kojima se preuzimaju obveze predviđene u Proračunu i Projekcijama Proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Članak 2.

Postupak stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata po kojima se preuzimaju obveze u predviđene u Proračunu i Projekcijama Proračuna Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Projekt) provodi Povjerenstvo za stručno za stručno vrednovanje i ocjenu opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata (dalje u tekstu: Povjerenstvo) koje osniva i imenuje župan posebnom odlukom, ovisno o Projektu, za svaki Projekt posebno.

Povjerenstvo ima najmanje 5 članova imenovanih iz reda službenika Krapinsko-zagorske županije i drugih stručnjaka, a predsjednikom se imenuje zamjenik župana.

Članak 3.

U postupku stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti Projekata obavezno se utvrđuje:

 • je li Projekt u skladu s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 • je li Projekt u skladu s drugim strateškim i/ili planskim dokumentima iz područja na koje se odnosi, ako takvi dokumenti postoje,
 • ekonomsko-financijske pokazatelje opravdanosti Projekta:
 • pokazatelji profitabilnosti ili rentabilnosti (povrat uloženog kapitala),
 • pokazatelji aktivnosti (mjere efikasne upotrebe resursa),
 • pokazatelji zaduženosti (do koje granice se investicija financira iz tuđih izvora),
 • pokazatelji likvidnosti (sposobnost podmirenja obveza),
 • društvena vrijednost Projekta:
 • jačanje tehnološkog napretka,
 • poboljšanje infrastrukturnog standarda društva,
 • unaprjeđenje obrazovne djelatnosti,
 • energetska učinkovitost ulaganja,
 • jačanje gospodarskog razvoja,
 • zaštita okoliša,
 • povećanje zaposlenosti,
 • unaprjeđenje zdravstvenog standarda.

U postupku stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti Projekata mogu se utvrđivati i druge činjenice, ovisno o karakteristikama pojedinog Projekta.

Postupak stručnog vrednovanja Projekta provoditi će se rangiranjem kriterija te matematičkim vrednovanjem, a koje će se izraditi Povjerenstvo iz članka 2. ovog Pravilnika, zasebno za svaki Projekt.

U postupku stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti Projekata, Povjerenstvo može predložiti uključivanje u rad vanjskih stručnjaka za pojedina područja te izradu nužnih studija, elaborate, mišljenja i slično, ukoliko je isto propisano ili Povjerenstvo ne raspolaže potrebnim stručnim znanjima.

Članak 4.

Povjerenstvo razmatra prijedloge Projekata upućenih od strane pročelnika nadležnog upravnog tijela.

Prijedlozi Projekata s obrazloženjem dostavljaju se povjerenstvu prije njihovog uvrštenja u Proračun i Projekcije Proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Članak 5.

Po razmatranju predloženog Projekta, Povjerenstvo izrađuje financijski plan Projekta na obrascu definiranom od strane Ministarstva financija utvrđenom za financijski plan projekata (investicija).

Po dovršetku razmatranja predloženog Projekta, Povjerenstvo donosi Zaključak o vrednovanju, ocjeni opravdanosti i učinkovitosti Projekta te ga dostavlja županu sa svim pribavljenim projektima.

Zaključak iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati obrazloženje.

Povjerenstvo Zaključkom iz stavka 2. ovog članka može predložiti provođenje predloženog Projekta ili utvrditi da nije pogodan za provedbu.

Članak 6.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe, a u muškom su rodu, neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu provođenja stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata , KLASA: 400-01/16-01/81, URBROJ: 2140/01-02-16-2 od datuma 14. prosinca 2016. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar